مروری بر سیستم بویلر

                 

Istruction Book for Steam Generation                                                       
فصل 1

توضیح سیستم بویلر :

 

 

 

 

 

 

 

توضیح سیستم بویلر :

1-1                 توابع سیستم

پنج بویلر بخار از نوع SC-460 S نصب گردیده است . در حالت نرمال ظرفیت بویلر مقدار   140  ثابت خواهد بود . می توان در حالت max    مدت هشت ساعت در یک روز بدون Blow Down  بهره برداری کرد . بویلر بخار  super heat  تولید می کند که با عبور از دی سوپر هیتر در واحد های فرایندی مصرف می گردد .

2-1 معیار های طراحی :

هیچ کدام از Piping های خارجی صورت گرفته در بویلر مطابق با  ASMEB31.1 نمی باشد. Piping های خارجی بویلر مطابق با استاندارد  ASME I می باشد .

  بخار تولیدی در هر بویلر 140  در حالت MCR (Max continus Rate) خواهد بود .

شرایط بخار در خروجی بویلر


P= 42   ± 1 bar G

T= 420        ± 5° C

شرایط در درام خروجی عبارت است از :

P= 48.3 barG

T= 263.1 °C

اطلاعات بالا بر اساس MRC در دمای محیطی 30 °C و رطوبت نسبی 75% و دمای آب ورودی 140 °C  می باشد . همچنین واحد قابلیت بهره برداری در ظرفیت های 30  الی 110%  MCR  را دارا می باشد . بهره برداری در Max ظرفیت (110% MCR) تنها به مدت هشت ساعت در روز و بدون Blow Down  قابل اجرا می باشد .

3-1 شرح توابع سیستم

1-1-3-1 کلیات قسمت بویلر ها

قسمت بویلر شامل درام بخار که در بالا و درام آب که در پایین قرار دارند می باشد .که این دو درام توسط لوله ها vertical bank به هم وصل شده اند . همچنین این درام ها از جلو و عقب توسط لوله های water cooled side  به هم متصل شده است .این تیوپ ها با اتصال به مفاصل قابل انبساط به درام ها وصل شده که سبب ایمن گشتن آنها می گردد .

لوله های down comer  و riser و  feeder  بوسیله اتصالات دوشی به جلو و عقب هدر های کویل آب وصل ئشده ودرام بخار و آب را به هم متصل می سازد کوره بوسیله کویل های آب که شامل تیوپ های فین دار جوشی می باشد احاطه گشته است .

گاز های حاصل از احتراق در کوره پس از عبور از مابین کویل های آب ، تیوپ ها ، سوپر هیتر و bank tube  به سمت خروجی در بالای بویلر رفته و پس از عبور از اکونومایزر و کانال گاز به دودکش تخلیه می گردد .

ساختمان بویلر توسط پایه روی فندانسیون تصب ومهیا گردیده است .سه ساپورت (تکیه گاه)در درام آب واقع شده است .ساپورت میانی ثابت بوده و دو ساپورت کناری با صفحه های زینی مهار شده است .که سبب گشته که بویلر ها در حالت نیمه ثابت (self standing) باشند.این وضعیت اجازه می دهد بویلر پس از گرم شدن در جهت ساپورت هایش آزادانه انبساط گرمایی انجام دهد.

هر یک از درام ها شامل دو سری از manhole می باشد که لولای نصب شده بر آنسبب راحتر باز و بسته شدن آن می گردد .محفظه بویلر از صفحات موج دار گالوانیزه تشکیل شده که  kay stone plate  نامیده می شود .با توجه به اینکه بویلر از کویل های دیواره ای فین دار جوشی ساخته شده است . احتیاج به محفظه داخلی ندارد .

کویل های دیواره ایی فین دار جوشی از خوردگی سولفوری مبرا می باشند جهت اطمینان از این امر تست نشتی صورت می گیرد. آب ورودی به بویلر ابتدا از اکونومایزر عبور می کند . بویلر شامل steam drum ,water drum , down comer ,water wall tube , screen tube , super heater , bank tube  می باشد .این طراحی ما را از انتقال حرارت کامل مطمئن می سازد و به ما اجازه می دهد تا به آسانی بهره برداری و تعمیرات را روی سیستم انجام دهیم .

حفاظت مکانیکی در نظر گرفته شده در درام ها و وسل عبارتند از :

2 عددشیر اطمینان که به ترتبی به فشار های bar g  52.6و bar g  53.6 ست شده اند .

2-1-3-1 steam drum :

تمامی جریان بخار و آب که وارد steam drum می گردد و از میان رایزر ها و bank tube  ها عبور کرده و از میان deflector   های دوار دوار و گذشته و بر جدا کننده های سانتریفیوژی عمودی و صفحه های Grith  بافل برخورد کرده که شامل صفحه هایی هستند که در داخل steam drum قرار دارند و اجازه می دهد که آب بویلر از میان جدا کننده ها جریان پیدا کند . بخار از دو طرف و از میان جدا کننده ها که در سر تاسر steam drum و در فواصل ویژه ای طراحی شده اند خارج می شود . بخار خارج شده از جدا کننده باید از میان chevron groups  که در بالای درام قرار دارد عبور کند . این درایر ها اثرات سرعت پایین بخار را ترکیب می کنند با برخی تغییرات قوی در جهت جریان بخار بوسیله یک سطح گسترده براب تجمع رطوبت انباشته شده . بخار خارج شده از درام پس از عبور از میان اجزا داخلی درایر به صورت جزیی خشک می گردد و رطوبت از آب جدا می گردد ، برای تهیه بخار کاملا خشک (متوسط ترکیبات جامد درون بخار که بویلر را ترک می کنند نباید بیشتر از ppm  0.2  باشد .)ترکیبات درام داخلی باید دارای فاکتور اساسی باشد . که یکی شامل جدا سازی بخار از آب است بنا بر این بایستی دو down comer  را بدون بخار به کار برد . جهت سیرکوله بدون ریسک فاکتور دیگر جهت جداسازی رطوبت از بخار برای فراهم کردن بخار با خلوص بالا می باشد ، اجزا درونی یک درام شامل یک جدا کننده افقی که قرار گرفته ئدرون یک لاین دوتایی است . که به عنوان دو طرف درام بخار به یک خشک کننده با توانایی خشک کنندگی یک واحد  chevron که در بالای درام نصب گردیده است، می باشد . اطراف جدا کننده ها درایر ها و درام بخار بوسیله موارد زیر تجهیز شده است :

الف- لوله های ورودی سوراخ شده برای تزیع آب خوراک

یکسری از لوله های آب خوراک با سایز های  6"  و 2"  که پایین تر از level نرمال آب نصب شده است .قطر سوراخ ها 12mm است درون لوله افقی جهت اطمینان از توزیع خوب آب خوراک درون درام بخار تعبیه گشته است .

ب- لوله های داخلی جهت  Blow Down  پیوسته

یکسری از لوله های   Blow Down  با سایز 2"  پایین تر از  level نرمال آب نصب شده است . قطر حفره هایی که درون لوله تعبیه گشته 6.5mm  است .

ج- لوله داخلی جهت تزریق خوراک شیمیایی

یکسری لوله با سایز 1"  جهت تزریق chemical در سطحی پایین تر از سطح نرمال آب نصب شده است که سوراخ هایی با قطر 4mm  در آن در نظر گرفته شده است .

حفره های موجود روی درام بخار به صورت زیر می باشد :

1.     شیر اطمینان (2)                                                                              7.  انتقال دهنده سطح آب (1)

2.     لوله بخار اشباع (2)                                                                           8.  نشانگرسطح آب (4)

3.     لوله ناودانی (down comer) (2)                                                         9.  نشانگر فشار (1)

4.     لوله آب خوراک(1)                                                                           10.  اتصالات مربوط به رایزر

5.     لوله  Blow down  پیوسته(1)

6.     لوله های خوراک شیمیایی(1)


1.3.1.2. داه های سطح درام بخار

لوله blow down  پایین :

در پایین درام آّ ب دو حفره به قطر mm75 برای حذف کردن هر گونه ترکیبات و ذرات ته نشین شده از درام آب ،و دو لوله "2 در

قسمت بیرونی درام آب ، برای هدایت جریان آب blow down  جوش داده شده است .


1.3.1.3 bank tubes & water wall tubes  

1.3.1.3.1 bank tubes  

سطح بخش جابجایی حرارتی شامل bank tube   های به قطر خارجی mm 8/50 که درام آب و بخار را به هم متصل می سازد .

تمام این تیوب ها توسط روش  Expanding  به درام ها متصل گشته و انتهای هر تیوب به شکل دهانه زنگ خاتمه یافته .

1.3.1.3.2 water wall tubes  (side wall tubes)

water wall tubes  شامل تیوب های پرده دار جوش داده شده که چیده شده در جلو ،عقب ،کنار ،سقف و کف کوره که شکل دهنده دیواره آب ، خنک می باشد .(water cooled walls)  که جذب موثر حرارت می تواند توسط این دیواره آّب خنک انجام شود

1.3.1.4 سوپر هیتر :

سوپر هیتر که تیوب هایی بدون عایق ساخته شده است .سوپر هیتر از المنت های پیوسته ای ساخنه شده که شامل لوله های فولادی بدون درز متصل شده به هدر ها می باشد .اتصال بین المنت ها و هدر ها و همچنین بین جریان بخار اشباع از درام از نوع جوش می باشد .بازرسی برآمدگی های نصب شده روی هدر لازم است .لوله های سوپر هیتر با جوش به هدر ها محکم شده اند .سوپر هیتر شامل نوع جابجایی تشعشعی می باشد .

Materials

Tickness

outside dia.

Type

Item

A213T22

3.5

45

primery

SH. Tubes

A213T22

3.5

45

secondary

A213T22

3.5

45

third

A355P12/P11

30.9

406.4

inlet

SH. Headers

A355P12/P11

30.9

406.4

outlet


1.3.1.4.1کنترل کننده دمای سوپر هیتر :

یک تجهیز کنترل کننده دمای بخار سوپر هیتر (سنسور نوع اسپری ) بعد از سوپر هیتر نصب شده است .این تنظیم کننده دما برای نگه داشتن دمای بخار خروجی نهایی از سوپر هیتر در دمای ±420 تحت شرایط بار بویلر در محدوده 30 تا 110% MCR استفاده می گردد .

1.3.1.5 :Casing  (پوسته)

از آنجا که مکش کوره بالا تر از فشار یک اتمسفر می شود .به دلیل سیستم مکش اجباری کیس به تیوپ فین دار جوش داده شده که دارای مقاومت بالا و بدون محدودیت فشار می باشد .بیرون تیوپ های جوشی پره دار بوسیله پوششهایی از پشم سنگ که بوسیله یک ورق گالوانیزه شیار دار که ورق key stone نامیده می شود پوشیده شده است .قسمت جلو کوره با رفراکتوری ها قابل طبقه بندی عایق شده که بیرون آن با ورق گالوانیزه شیار دار پوشیده شده است .کیس های بیرونی بوسیله قاب های فولادی محکم شده و بدون انبساط گرمایی ساخته شده است .

1.3.1.6 Economizer (صرفه جویی کننده اقتصادی ) :

اکونومایزر در مسیر گازهای خروجی بین بویلر و دودکش ،به منظور افزایش کارایی بویلر نصب شده .اکونومایزر کاملا مستقل است و از نوع قابل تخلیه می باشد .لوله های پره دار بصورت U شکل خم شده اند و دارای قطر خارجی mm 8/50 می باشند لوله ها با جوش دادن نصب شده اند و در راستای عرض در 23 ردیف و در راستای ارتفاع در 20 مرحله به گونه ای که چرخش آب خوراک را تامین کند،سازماندهی شده اند.لوله های پره دار با جوش دادن به هدر در بالا و پایین اکونومایزر متصل شده اند لوله ها بوسیله صفحات لوله ای در هر دو انتها ،ساپورت شده اند قطر خارجی هدر ها in 168.3 می باشد. آب خوراک به هدر پایین وارد گشته واز هدر بالا آب برای ورود به درام بخار تامین می گردد. ساختار اکنومایزر به گونه ای طراحی شده که اجازه ی عبور جریان در جهت عکس را بدهد.

هر هدر دارای یک سطح برجسته بازرسی برای تسهیل در بازرسی داخلی می باشد.علاوه بر این برای هدرهای ورودی محلی برای تخلیه (Drain)تعبیه شده است.

سطح خارجی در این قسمت توسط عایق حراراتی عایق گشته وبرای محافظت بیشتر بوسیله صفحات فولاد گالوانیزه

(Key stone) پوشانده شده است.

در اکنومایزر جهت آسان سازی عملیات تمیز کردن و بازرسی سطوح بیرونی لوله ها سه محل ورود در نظر گرفته شده است. همچنین اکنو مایزر به گونه ای ساخته شده است که در انبساط های دمایی سر جای خود بماند.برای این منظور اکنومایزر بوسیله چهارپایه با پیچ های کنگری به فونوداسیون محکم شده تا جوابگوی ایمنی مورد نیاز باشد.

1.3.1.7 دیمانسیون(واحدها)

1.3.1.7.1 درام بخار

ضخامت

قطر داخلی (mm)

طول (mm)

متریال

نوع جوش واتصال

مورد

80

1525

11703

A 516-Gr70

طولی و محیطی(دور تا دور )

صفحه پیوسته و صفحه لوله

50

1522

---

A 516-Gr70

محیطی (دور تا دور)

ارتفاع

1.3.1.7.2. درام آب

ضخامت

قطر داخلی (mm)

طول (mm)

متریال

نوع جوش واتصال

مورد

70

1080

11703

A 516-Gr70

طولی و محیطی(دور تا دور )

صفحه پیوسته و صفحه لوله

40

1080

--- 

A 516-Gr70

محیطی (دور تا دور)

ارتفاع


درام بخار وآب توسط صفحه های نورد شده ساخته شده آن .

1.3.1.7.3. هدرهای جانبی دیواره

شماره

ضخــامت (mm)

قطر خارجی (mm)

متریال

اجزا(قسمت)

ª

5/36

1/273

13-GR106A

هدر بالایی

دیوارهای جلوی کوره

ª

5/36

1/273

13-GR106A

هدر پایینی

ª

5/36

1/273

13-GR106A

هدر بالایی

دیوارهای عقب کوره

ª

5/36

1/273

13-GR106A

هدر پایینی


1.3.1.8. سیستم Blow down

مواد جامد در درام بخار برای کنترل غلظت ذرات جامد درون درام های آب تجمیع می شود ذرات جامد در درام های آب زمانی که بخار می شود تغلیظ می گردد. اگر غلظت مواد جامد در درون درام های آب بریک سطح (Level) مشخص برسد. ممکن است پدیده ی کف کردگی رخ دهد که این امر می تواند منجر به حمل آب وذرات جامد توسط بخار گردد. بایستی توجه گردد که مواد آلی خاصی مانند روغن و گریس در درام های آب عاملی برای تشکیل کف میباشند.غلظت اجسام جامد درون درام های آب با تخلیه آب درام هایی که دارای غلظت بالای جامد می باشند و دوباره پر کردن(Make up) با آب دارای ذرات جامد کم کنترل می گردد. این فرایندBlow down پیوسته نامیده می شود. در شرایط پایا با فرض تعادل جریان اطراف درام بخار،نرخ جریان آب خوراک باید برابر با مجموع نرخ بخار خروجی به اضافه نرخ جریان Blow down بوسیله کنترل ولوBlow down تنظیم می گردد، میزان باز و بسته بودن کنترل ولو به بار حراراتی بویلر ومیزان رسانندگی آب بویلر بستگی دارد. در این سیستم یک درام Blow down پیوسته  ویک درام Blow down موقت برای پنج بویلر در نظر گرفته شده است. در عملکرد نرمال بویلر Blow down از بویلر در حال کار به درام Blow down جریان پیدا می کند. ظرفیت طراحی لوله های Blow down پیوسته بر مبنای %5 از M.C.R می باشد.%2 از Blow down بر اساس M.C.R برای حفظ کیفیت آب بویلر در محدوده مطلوب کافی می باشد .

1.3.2.توضیح تجهیزات ذخیره(جانبی) :

1.3.2.1سیستم احتراق

ورودی های سیستم احتراق برای بدست آوردن ایمنی پیش فرض بعنوان نیاز اولیه طراحی شده است.وبرای احتراق گاز طبیعی و اتان بصورت زیر متناسب است

1.3.2.1.1تجهیزات احتراق

هر برنر با سه ناحیه برنر،هر کدام با 8برنر طراحی شده است. در هر یک از ناحیه ها یک برنر برای گازهای دارایNOX کم تعبیه گشته است. تجهیزات نشانگر شعله از نوع فرابنفش بطور مناسبی در هر برنر تعبیه گشته است. برای هر برنر یک سیستم جرقه زنی گاز ذر نظر گرفته شده است. گاز سوختی برای جرقه زنی های برنر بوسیله یک شاخه لوله که از لوله اصلی گاز سوختی کوره می آید تامیین می گردد.تنظیم کننده هوا توسط پره هایش یک جریان لایه ای فراهم می کند که یک چرخش بهینه ی هوا را می سازد.این چرخش هوا وابسته به موقعیت پره ها می باشد.وقتی تنظیم کننده ی هوا بیشتر بسته می شود Voilent بیشتر چرخش هوا به معنای شعله کوتاه تر می باشد. چرخش بهینه هوا به موقعیت تنظیم کننده هوا بستگی دارد. وضعیت مناسب تنظیم کننده در طول دوره بدست آمده ودر این وضعیت ثابت باقی می ماند.

برای یافتن اطلاعات بیشتر به مدرک زیر مراجعه گردد :

Doc No:C33B-F460-011؛دستورالعمل ساختار برنرها

1.3.2.1.2سیستم احتراق هوا

برای هر بویلر یک F.D FANبا دونیروی محرکه (الکتروموتورو توربین )نصب شده است

احتراق وجریان هواتوسط پرههای ورودی (inlet vane )کنترل میگردد .

برای مطالعه بیشتر جزئیات منبع زیر را مطالعه کنید .

Instruction manual for F.D fan                                                                    Doc no:C33B-F411-011

1.3.2.2فن دمنده ((forced draft fan

هربویلربایک f.d fanکه دارای دو منبع نیرومحرکه میباشد در تعامل است فن برای فراهم شدن هوای بویلر طراحی

شده است. از یک حوضچه کوچک در ورودی استفاده میشود تا یک جریان هوای منظم به درایو کنترلی وارد گردد

1.3.2.3 پمپ های آب خوراک

بویلر دارای 5 پمپ با نیرومحرکه موثراست که یکی از انها  stand by و دو دستگاه از انها نیروی الکتروموتوری 

خوبی برخوردارند و3دستگاه از انها تورربینی هستند .

برای مطالعه بیشتر:                 DOC NO:C33B-F423-011              W.PUMP. Instruction manual for F 

1.3.2.4 هوازدا

بویلر ها بردو هوازدا مجهز است که یکی از انها stand by است برای مطالعه بیشتر:                 

  DOC NO:C33B-F423-01                                                             Instruction manual FO drafter

1.3.2.5تجهیزات تزریق مواد شیمیایی :

بویلر ها به سیستم تزریق شیمیایی که شامل یک دستگاه تزریق هیدرازین ،یک دستگاه تزریق آمین و 5دستگاه تزریق فسفات می باشد تجهیز شده اند . سیستم تزریق هیدرازین وآمین برای 5 بویلر مشترک می باشد .

برای مطالعه بیشتر جزئیات منبع زیر را مطالعه کنید .

 DOC NO:C33B-F486-011                                  . for chemical disingsys Instruction manual

1.3.2.6 تجهیزات نمونه گیری

سه نوع واحد نمونه گیری برای بویلر ها طراحی گشته یک سیستم برای آب خوراک که برای 5 بویلر مشترک است یک سیستم برای آب درون بویلر و یک سیستم برای بخار فوق گرم اشبا ع تعبیه شده این دو سیستم آخری برای هر بویلر است و مجموعا 5 ست از هر کدام برای 5 بویلر وجود دارد این سیستم ها طراحی شده اند تا شرایط دما و فشار را به گونه ای کاهش دهند تا آنالایزر پارامتر های شیمیایی نمونه امکان پذیر باشد .حیطه نمونه گیری شامل یک (sample inlet valve,blow down valve , sample cooler) فیلتر ، valve  کاهش فشار و ترمستات مکانیکی است این مجموعه توسط کانکشن هایی که جریان نمونه را دریافت کرده و پس از تغییر شرایط وارد سنسور آنالایزر می شود سیکل سرد ساز شامل دو valve ایزوله سازی ورودی و خروجی ،شناسه گر جریان و relief valve  می باشد کارکرد سیکل سرد ساز در حالت  conter currcnt می باشد و جریان نمونه و آب سرد ساز در خلاف هم وارد می شوند این امر سبب مس گردد دمای نمونه خیلی پایین تر بیاید و به ie نزدیک شود بر دمای آب سرد ساز ورودی اتصالات نمونه ورودی توسط سوکت های پایه دار به کانکتور جوش داده شده هست .

 برای مطالعه بیشتر جزئیات منبع زیر را مطالعه کنید .

 DOC NO:C33B-F491-011                                           . for sampling equip Instruction manual

1.3.2.7 : Duct and stack

مجراهای گاز سوختی و کانال های هوا از صفحه های استیل انعطاف پذیر ساخته شده اند سایز مجراهای گاز و کانال های هوا بر اساس سرعت تقریبی  که در max سرعت بدون وقفه خود به آن می رسد طراحی شده است .کلید مجاری گاز سوختی و کانال های هوا غیر قابل نفوذ توسط هوا می باشد و توسط جوش دادن ساخته شده اند و به خوبی ساپورت گشته و منظم شده است اتصالات منبسط شونده (Expansion joints) و دریچه های ورودی هوا از ملزومات و تجهیزات دسترسی می باشد .

1.4 ایمنی وسیستم کنترل

1.4.1: عمومی

Boiler inter looks,  ،سیستم مدریت برنر ها و سیستم کنترلی بویلر ها از plc استفاده می گردد . در منابع و مدارک زیر قابل مشاهده و مطالعه می باشد .

BMS Logic Diagram                                                                                                    C331-K055-001

ABC & Super risory Flow Diagram                                                                            c331-k071-001

Control system Document (operaition manual)                                                    C331-F741-001


1.4.2 سیستم ایمنی

برای مطالعه در مورد شرح INTER LOCK  های بویلر و سیستم مدیریت کوره ها به منابع زیر مراجعه نمایید

Function of BMS                                                                                                            C331-K055-002
1.4.3 سیستم کنترلی بویلر

برای مطالعه در مورد شرح سیستم کنترلی بویلر به منبع زیر مراجعه کنید .


Function Of control system for boiler &commom parts                                      C331-K071-003

ABC : Automatic boiler control

BMS : Burner Management system

  

 

 

 

 

 

 

فصل 2

تست نشتی:


 

 

 

 

1-2 هدف :

هدف از تست نشتی بویلر و کانال گاز، جلوگیری از کاهش راندمان بویلر به علت نشتی و خروج گازهای حاصل از احتراق می باشد.

2-2 دامنه تست:

1-کوره بویلر بوسیله AIC در سایت

2-اکونومایزر بوسیله AIC در تعمیرات

3- کانال گازهای حاصل از احتراق

همه موارد بالا یک مرتبه از درون سایت امتحان می شوند.

3-2 زمان انجام تست:

عملیات تست نشتی (برای کوره ها ،اکونومایزر،کانال هوای احتراق)بعد از اتمام بخش های پائین اجرا می شود.

1-                      اجزا فشار دار بویلر

2- محفظه بویلر به غیر از محفظه خارجی تست نشتی (برای هوا و گاز کانال گاز)بعد از کامل شدن بخش های زیر انجام می پذیرد.

1-کانال های حاصل از گاز های احتراق به غیر از عایق کاری و جاهایی که امکان ریزش دارد.

2- کانال های هوا

2.4.    مواد مورد نیاز تست :

-  ترکیب آبندی

-  مانومتر با دامنه فشار 1000 میلیمتر آب

-  تیوب وینیلی

-  کف صابون

-  پارچه

-  شیر

-  نواری که از جنس ازبست نباشد (mm 3 ضخامت و mm11 عرض)

-  هوای با فشار یالا و لوله کشی

-  ورقه های مسدود کننده برای کانال هوا که بوسیله آذراب تهیه شده است.

(DW6.NO.C33M-A351-001)

-  ورقه های مسدود کننده برای کانان گازهای حاصل از احتراق که بوسیله آذراب تهیه شده است.

          (DW6.NO.C33M-A367-001)  

-         تجهیزات کالیبره شده به منظور کنترل دما

-         فشار سنج کالیبره شده

بهتر است همه موارد به غیر از موارد 2 و3 بوسیله گروه نصاب فراهم شود.

گواهی قابل پیگیری و تائید کننده صحت عملکرد تمامی فشار سنج ها باید فراهم شود.

5-2 آماده سازی شرایط برای شروع تست:

تمام ورقه های مسدود کننده باید در محل مورد نظر قرار بگیرد.

مانومتر یا vinyle tube باید بر روی محل تعیین شده wind box برای بویلرقرار گیرد.

بسته یا باز بودن تمامی منهول ها چک شود.

لوله کشی موقتی از مخزن هوای فشرده باید برقرار گردد.

 مربوط به لوله کشی هوای تحت فشار باید در مکانی که نگهداری آن آسان است قرار گیرند.(به شکل 1 مراجعه شود)

 6-2 پیش تست:

1.     فشار هوایی که برای تست مورد استفاده قرار می گیرد، باید بوسیله root valve و کمپروسور تنظیم شود.

2.     فشار هوایی که برای تست استفاده می شود نباید از mm H2O 300 تجاوز کند.

3.     اگر نشتی به وسیله پارچه و کف صابون یافت شد آن را بر طرف کنید.

4.     بعد از رفع نشتی دوباره فشار را وارد می کنیم تا زمانی که هیچگونه نشتی در هیچ مکانی یافت نشود.

5.     اگر هیچگونه نشتی پیدا نشد پیش تست کامل شده است.(به شکل 1 مراجعه شود.)

7-2 تست نشتی:

نکاتی که در زمان بررسی تست نشتی باید به آن توجه داشت عبارتند از:

1.     اگر فشار هوا به mm H2O  300 رسید جریان هوا را قطع کنید بعد از قطع جریان هوا میزان فشار داخل بویلر و کانال هوا به تدریج کاهش می یابد.

2.     محدودیت های کاهش فشار:

کاهش فشار درون بویلر نباید بیش از mm H2O/10min100 باشد. 

کاهش فشار با سرعتی کمتر از mm H2O/10min100 نشان دهنده مقاومت کافی بویلر و کانال هوا می باشد .


فصل 4

شستشو با آب 

 

 4.1 اصول کلی دستورالعمل شستشو با آب ((water flushing

برای خارج کردن ناخالصی های باقیمانده از عملیات ساخت،در درون لوله ها و همچنین براده ها و تکه های ناشی از جوش خطوط لوله بویلر عملیات انجام می گیرد. سرعت آب جاری در طول عملیات می بایست حداقل برابر با یا بیشتر از سرعت موجود در عملکرد عادی سیستم باشد . بولر باید قبل از شستشوی شیمیایی(بازی) انجام می شود و می بایست تا خارج شدن کامل براده ها و لکه ها از سیستم ،تکرار گردد.عملیات شستشوی سیستم را می توان با کنترل منظم آب شستشو دهنده خروجی از طریق  drainهای تحتانی که روی لوله ها هدر قسمت های فشاری بویلر water drum قرار دارند بررسی و کنترل نمود .

نکته ها:

معیار اتمام فرآیند به صورت زیر میباشد :

اگر مدت زمان دو دقیقه آب شستشودهنده خروجی تمیز و عاری از ذرات بزرگتر از2mmباشد ،فرآیند water flushing پایان یافته در نظر گرفته میشود.


بعد از شستشو با آب اگر بویلر در حدود 30روز در سرویس قرار بگیرد نیاز به هیچگونه نگهداری خاصی وجود نخواهد داشت.

نکته

تمامی شماره تجهیزات شیرها و دستگاه ها در ضمیمه 1 (لیست شیرها و وضعیت عملیاتی آنها ) و ضمیمه P&IDجهت شستشو با آب نشان داده شده است .برای جزییات بیشتر به آنها مراجعه نمایید.


4.2 Water flushing of boiler

قسمت هایی از بوبلر که در طول عملیات water flushing تمیز میشوند عبارتند از ,evaporator bank, down comer,خط آب لوله,economizer,  water drum ,steam drum و مجموعه لوله های بالا رونده و پایین رونده آب داخل بویلرسوپرهیترها و خطوط اصلی بخارخطوط آب desuper heaterخطوط نمونه گیری sampling lin


4.2.1 عملیات water flushing خط economizer, steam drum, water drum

مجموعه لوله های بالا رونده و پایین روند

 4.2.1.1 آماده سازی:

قبل از انجام عملیات شستشو موارد زیر میبایست صورت پذیرد:

1)خط لوله موقت میبایست در ورودی shut off valveبه شماره 10"GA-CIBجهت خروج سازی آب شستشو به یک نقطه تخلیه مناسب بصب گردد.

2)تمامی قسمت های درونی چک ولو 10"CH-CIBباید خارج گردد.

3)شیر کنترل آب خوراک ورودی 42-FCV-100A میبایست از مسیر خارج گردد.

4)شیر اطمینان روی خط لوله اصلی بخار و  steam drumمیبایست از مسیر برداشته شود و همچنین اتصالات آن ها میبایست blind گردد.

5)شیرهای جدامننده ،شیرهای کنترل آب خوراک به شماره 6"GA-CoBمیبایست بسته شود.

6)جهت جلوگیری از باقیماندن تکه های چوبی و آهنی در شیرهای تخلیه در طول عملیات شستشو با آب ،steam drumوwater drumمیبایست به صورت دستی تمیز گردد.

7)شیرهای جداکننده خطوط پاششی میبایست بسته شوند .

8)شیرهای جداکننده تجهیزات نمونه گیری باید بسته شوند.

4.2.1.2 دستورالعمل

1)بعد از انجا که در بالا به آنها اشاره گردید by pass کنترل ولو 4"GL-CoB حتما باید به صورت تدریجی باز گردد.

2)در مرحله بعد ،عملیات شستشو با آب باید بر روی شیر drain ،Eco به شماره 3/4"GA-Cos انجام شود.

3)شیرهای drain خط BFW به شماره 3/4"GA-CoS باید به طور موقت باز گردد.

4)عملیات شستشو از Eco  به سمت steam drum در طول این مرحله باید ادامه داده شود .اگر آب blow down از شیرهای drain ،Eco به اندازه کافی تمیزکاری شود (معیاری که در بخش یک به آن اشاره شده است در نظر گرفته شود )ولوهای درین Eco باید بسته شود.

5)در ابتدا شیر های درین 2"YW-CoB باید باز شود و شیر درین 2"GA-CoB باید به صورت تناوبی باز شود ،سپس به منظور آنکه اجازه دهیم بویلر پر از آب شود (کویل ها و steam drum ) شیر 2"GA –CoB را ببندید .بعد از پر کردن بویلر ،ولو درین 2"GA – CoB را باز کنید .برای تخلیه بویلر جهت مشاهده درجه کافی از تمیزی آب Blow Down (معیاری که در بخش یک به آن اشاره شده است ، در نظر گرفته شود) سپس ولوهای درین water drum  ب شماره 2"YW-CoB  و 2"GA-CoB  

باید بسته شود .

4.2.2 شستشو با آب ، خطوط اصلی بخار و super heater

4.2.2.1 آماده سازی

1) خط موقتی که در ورودی  shut off valve اصلی 10"LA-CIB  نصب شده است جهت خارج کردن آب شستشو دهنده از نقطه درین مناسب اطمینان حاصل نمایید .

2) همه قسمت های درونی شیر یکطرفه 10"CH –CIB باید برداشته شود.

3)نازل جریان 42-FE- 110A  روی خط اصلی بخار باید برداشته شود و یک لوله موقت به جای آن جایگزین شود .

4) ولوهای جداکننده تله بخار باید بسته شود .

5)نازل پاششی در خروجی سوپرهیتر باید برداشته شود یک لوله موقت به جای آن جایگزین شود.

6) از باز بودن safty valve  اصلی بخار اطمینان حاصل نمایید و اتصالات آن باید blind گردد.

4.2.2.2 دستورالعمل

1) بعد از پر کردن کامل بویلر شیرهای درین خط اصلی باید به تدریج باز شوند.

2) ولو درین بخار اصلی باید باز شود .تا زمانی که معیاری که در بخش یک اشاره شده است ، مشاهده شود ، عملیات شستشو کامل شده است.

 4.2.3عملیات شستشوی خط آب پاششی

4.2.3.1 آماده سازی

1) شیرهای جداکننده ورودی و خروجی خط آب پاششی 1 1/2"GA-CoS باید بسته شود.

2) شیر کنترلی آب پاششی 42-TCV-110A،جزء جریان 42-FE-106A  و استرینر 1 1/2"STR-CoF باید برداشته شود .

3) شیر by pass  شیر کنترل آب پاششی 1"GL-CoS باد بسته شود.

4) شیر by pass  شیر کنترل آب 4"GL-CoB BFW  باید بسته شود .

5) شیرهای 3/4"GA-CoS drain  باید بسته شود .

4.2.4 عملیات شستشوی خطوط نمونه گیری

بعد از شستشو با آب همه لاین های اشاره شده در بالای خطوط نمونه گیری باید شسته شوند .

4.2.4.2آماده سازی

خطوط نمونه گیری آب بویلر ،بخار اشباع ،بخار اصلی نباید به تجهیزات نمونه گیری متصل شود .

 4.2.4.2دستورالعمل

شیرهای جداکننده 2"GA-CoB  و 1/2"GL-CIS  از خطوط نمونه گیری باید باز شوند .هنگام مشاهده این که آب Blow Down دارای درجه کافی از تمیزی است وقتی که معیاری که در بخش یک اشاره شده است مشاهده شد ، شیر جداکننده خطوط نمونه گیری (isolation valve ) باید بسته شود.

4.3 Attachment

4.3.1 .Attachment 1 valve live list for water flushing

                                                                          


                                                                      فصل 5

پروسه خشک کردن


 

 

پروسه خشک کردن :

5.1 کلیات

5.1.1 هدف خشک کردن (drying out)

هدف خشک کردن محفظه احتراق یک بویلر تازه ،جلوگیری از ترک خوردگی و خرد شدن  refractoryتوسط خشک کردن با سرعت پایین می باشد .لازم به ذکر است که همیشه فرآیند خشک کردن و شستشوی قلیایی (boiling out) پشت سر هم انجام می گیرند .

پیشنهاد می گردد که خشک کردن محفظه احتراق بویلر در یک دمای متوسط و در یک بازه زمانی طولانی انجام شود گرمایش سریع refractory ها در هنگام خشک کردن باعث خشک شدن نا متعادل و گسترش ترک ها در آنها می شود .

5.2 نکات ضروری جهت انجام drying out و boiling out

موارد زیر می بایست قبل از انجام پروسه drying out و تمیز کاری شیمیایی (قلیایی) چک گردد .

1.                      همه تست های راه اندازی مربوط به فن های دمنده اجباری (Force Draft fan) و پمپ های  feed water  و بایستی کامل و مناسب شرایط عملیاتی باشد .

2.                      سیستم inter lock بویلر بایستی در شرایط مناسب عملیاتی باشد بجز سیستم قطع سوخت (fuel shut off) {که این inter lock به علت پایین بودن بیش از حد level drum  می باشد .}

3.                      تمامی تجهیزات ابزار دقیق می بابست در شرایط عملیاتی مناسبی باشند .به دلیل وجود مواد شیمیایی در فرآیند Bloing out  و آسیب رساندن به تجهیزات ابزار دقیق (مانند level trans  بر روی  steam drum )         می بایست تمام  valve  های ایزوله آنها بسته باشد .

4.                      قبل از روشن کردن Burner  های (مشعل ها ) بویلر، باید لوله های آب خوراک و سوخت توسط آب شستوشو داده شود تا آسیبی به  valve  ها نرسد .

5.                      جهت پر کردن بویلر ، آب خوراک (B.F.W) از طریق خط 6"-BW-60-01A1A-A4A1 وارد بویلر می شود .به محض اینکه بویلر فشار گرفت (زمانی که فشار بویلر به بالا تر از فشار اتمسفر می رسد) پس از آن آب می بایست از طریق  valve by pass   کنترل  valve (4"GL-C0B) وارد بویلر شده وآن را پر کند .

6.                      برای جلوگیری از آسیب دیدن  safty valve  ها توسط مواد شیمیایی به کار رفته در  Boiling out  می بایست آنها Blind  شوند .

7.           پس از تایید نصب صحیح  PI-104A  بر روی steam drum  ولو های ایزوله GL-C0S  آن را باز کنید .

8.           در حین  drying out  ولو های ونت هوا ( ) مربوط به STEAM DRUM  و  VALVE ( ) مربوط به SUPPER HEATER می بایستی باز شوند .

9.                      دما سنج موقت به روی (Man hole)  steam drumتوسط بتونه بایستی نصب شود. که برای اندازه گیری نرخ تغیرات دماب آب مورد استفاده قرار می گیرد

10. چک شود که level gage آب steam drum  محل صحیح نصب شده باشد و به طرز صحیح کار کند و همچنین چک شود در هنگام انبساط drum مشکلی ایجاد نشود .

11. چک شود که اتصالات  level gage ها و درین ها به طرز صحیح تجهیز شده باشد .

12. از صحت خطوط Continus blow down  نمونه گیری آب Steam drum  و تزریق شیمیایی اطمینان حاصل کنید .باز بودن وبسته بودن هر یک از ولو ها را بررسی کرده وهمچنین طرز استفاده از آنها توسط مهندس سازنده توضیح داده شوند . (تمام خطوط غیر ضروری می بایست ایزوله شوند)

13. داخل درام می بایست در حین شستشو شیمیایی(قلیایی) به خارج فرستاده شوند . اگر این رسوبات زنگ آهن باشد می بایست از ته steam drum خارج گردد در این آنها تشکیل کلوخه داده وتوسط آب بویلر حمل شده و می تواند جلوی ورودی آب به داخل tube را سد کند .

14. شیمیایی: تمام محلول های شیمیایی می بایست قبل از انجام شستشوی شیمیایی (قلیایی) از طریق steam drum man hole وارد بویلر گردد . مواد شیمیایی بکار رفته در boiling out  در مدارک شتشوی شیمیایی توضیح داده شده است(Doc: C033B – K099-111)

5.3 پروسه

5.3.1 خشک کردن بویلر

1. بعد از روشن شدن شعله در محفظه احتراق بویلر بایستی سرعت احتراق در حد پایین نگه داشت تا  Refractory  ها در حدود 5 الی 8 ساعت به صورت کامل خشک شود .در طی فرآیند خشک کردن بایستی سطح آب در steam drum  در مقدار  N.W.L کنترل شود .

2. حد بالای دمای آب در طی فرآیند خشک کردن در حدود  100 می باشد .

3. سرعت افزایش دمای آب بویلر می بایست در حدود  باشد . که وظیفه دما سنج موقت نصب شده بر روی steam drum  اندازه گیری دمای آب بویلر می باشد .


نکته :

برای دیدن برنامه اجرایی  drying out  و  boiling out  به مدرک پروسه شستشو قلیایی به شماره

C33B-K099 -111 مراجعه شود .
4. پس از تکمیل شدن فرآیند خشک کردن در شستوشوی شیمیایی همچنان حرارت قابل توجه ای در محفظه احتراق بویلر باقی مانده است از این رو از سریع خشک کردن بویلر بایستی اجتناب کرد و بایستی تمامی در های دسترسی و (PEEPHOLE) ها به بویلر تا پایین آمدن دمای بویلر بسته بمانند .

5.4 تشخیص دادن اتمام فرآیند خشک کردن

پس از پایان یافتن خشک کردن و شستوشوی شیمیایی بایستی  REFRACTORY  ها چک شود .اگر در طی این فرآیند ها به قسمتی یا تمام REFRACTORY  ها آسیب رسید آنها بایستی تعمیر گردند .

فصل 6


شستشوی شیمیایی

 

6.1 شستشوی شیمیایی

6.6.1 مطالب کلی

معمولا شستشوی شیمیایی بواسطه (آلکالین) بلافاصله بعد از عمل خشک کردن صورت می پذیرد (به سند با شماره C033B-K099-112  مربوط به پروسه خشک کردن مراجعه بشود) که شامل گردش یک محلول شستشو دهنده آلکالین بخاطر تمیز کردن گریس و ترکیب کردن نرم کنندگان بر روی سطوح می باشد . شستشو دهنده های شیمیایی (آلکالین ها) بر طبق دستور العمل معین باعث حذف کردن پسماند گریس،گرد وغبار،روغن و... می شوند . پیش بینی های اولیه برای شستشو دهنده های شیمیایی(آلکالین ها) در قسمت 3-1 از این متن جهت اجرا شرح داده شده اند .

موارد کلیدی در مورد بویلر ها و شستشودهنده های شیمیایی (آلکالین) که باید حتما تمیز بشوند عبارتند :

-  Economizer

-  Steam Drum

-  Evaporation Banks

-  Down comer

6.1.2 . ترکیبات شیمیایی برای شستشو دهنده های شیمیایی :

محلول شوینده آلکالین غلیظ در عملیات آلکالین( alkaline treatment ) به کار برده می شود .

از آنجایی که آنها عامل هایی با قابلیت روان کردن روغن و گریس هستند که در سطح داخلی تیوپ ها در دمای عملیاتی تمز کاری انجام می پذیرد بنا بر این بعدا در طول پروسه B.D می توانند حذف شوند برای تاثیر گذاری بیشتر (حذف روغن ها وگریس) پیشنهاد می شود که از عامل خیس کننده، Wetting agent  به محلول های شستوشو دهنده اضافه شود .

این مواد شیمیایی باعث کاهش تنش سطحی (کاهش   (Surface tension و قدرت (روانکاری یا خیس کنندگی) wetting power  روغن ها به بالاترین حد ممکن افزایش می دهند این ترکیبات شامل عوامل شیمیایی روان کننده و اجزای شیمیایی هستند گهه حذف کردن کلیه روغن ها وگریس ها را از سطوح فلزی آسان می سازند . در زیر چندین ترکیب از اجزا شیمیایی که ممکن است در شستشو دادن کاربرد داشته باشد بیان شده است . در به کار بردن پایه فرمالیسیون آلکالین از (تری سدیم فسفاتNa3Po4  ) و (کربنات سدیمNa2 Co3  ) و مقدار کمی از ماده روان کننده  Detergent (wetting agent)   استفاده می گردد .به جدول( 3-1، 1-3-1 و 2-3-1و 3-3-1 مراجعه بشود .
 Table 3-1

مواد شیمیایی

Table 1-3-1

5.25 Kg

تری سدیم فسفات(crystal)

Table 1-3-2

1 kg

سودا اش یا کربنات سدیم

Table 1-3-3

0.15 kg

(NaNo3) نیترات سدیم

0.1kg

Wetting agent روان کننده

Table1.3.1 تری سدیم فسفات (O H2 12 -PO4   (

غلظت

ترکیبات

کمتر از 18.2 نباشد

P2O5 ایندرید فسفریک

. بیشتر از          0.1%

ماده نامحلول

بیشتر از  0.01% نباشد

Fe

17.9% الی 16%

Methyl orange alkalinity(Na2O)

..........................

 ( فنل فتالئین)  Phenolphtalein Alkalinity(Na2O) 

بیشتر از  .005% نباشد

) آرسنیک) Arsenic

بیشتر از  2.5% نباشد

(غیره)  Others

                            Table1.3.2(soda Ash)

Item

Apparent specific gravity  وزن وی ظاهری

نباید از 1.0 % بیشتر باشد

Heating Loss  افت حرارتی

نباید از 99 %  کمتر باشد

Total alkalinity(as Na2CO3

نباید بیشتر از 0.5  باشد

NaCl

نباید بیشتر از 0.01%  باشد

Ferric Oxide(Fe2O3) اکسید فریک

نباید بیشتر از 0.2%  باشد

Insoluble matter ماده نامحلول


Table 1-3-3(Sodium Nitrate NaNo3)

  ترکیبات Component

نباید بیشتر از 2%  باشد

Water

نباید کمتر از 98%  باشد

نیترات سدیم مانند ایندرید (anhydride)

نباید بیشتر از 1% باشد

نیتریت سدیم مانند ایندرید

نباید بیشتر 1.0%  باشد

ماده نامحلول مانند ایندرید (As anhydride) Insolube matter


6.1.3 دستورالعمل و آماده سازی شستشوی شیمیایی:

6.1.3.1 آماده سازی :

نکته:

هنگامی که شستشو دهنده ی شیمیایی (آلکالین) بلافاصله بعد از خشک کردن انجام می شود دیگر احتیاجی به موارد 1-1-3-1 تا 14-1-3-1 ندارد و باید مراحل از 15-1-3-1شروع بشود،اما اگر فاصله ما بین شستشو دادن شیمیایی آلکالین و خشک کردن باشد باید مراحل از 1-1-3-1 شروع بشود .

موارد زیر باید قبل از خشک کردن وشستشوی شیمیایی چک بشود :

1.                                                                      همه موارد راه اندازی برای FD Fan و شرایط عملیاتی آن بایستی کامل بشود ونیز قبل از شستشوی شیمیایی باید آب خوراک در دسترس باشد .

2.                                                                      سیستم شروع Inter Lock  بویلر به استثناء سیستم Shut- off سوخت بدلیل کاهش شدید سطح درام باید در حالت عملیاتی مناسب باشد .

3.                                                                      تمام ادوات ابزار دقیق (instruments) باید در حالت عملیاتی مناسب باشد. اما Level transmitter2 - درام بخار خارج از سرویس است بنابراین مواد شیمیایی که برای شستشوی شیمیایی بکار می روند نباید به ادوات ابزار دقیق خسارت وارد بکند (جهت ایزولر کردن شیرهای LT درام را ببندید) .

4.                                                                      برای جلوگیری از خسارت رسیدن به ولوها باید قبل از اشتعال ، آب داخل (Feed water pipe). لوله آب خوراک و Fuel pipe (لوله سوخت) خارج بگردد .

5.                                                                      آب به درون بویلر از طریق لاین به شماره 6"- BW- 60 –OIAIA – A4AI – N خورانده می شود. بطوریکه آب خوراک (Feeds water) به بویلر برای پر کردن بویلر استفاده می شود. به محض اینکه بویلر فشارگیری شد (وقتی که فشار بویلر از فشار اتمسفریک بیشتر شد). آنگاه آب باید به بویلر از داخل ولو by pass مربوط به شیر کنترلی آب خوراک 4" Gl –cob خورانده بشود .

6.                                                                      شیرهای اطمینان یا safty valves  باید blanked  gagged (بسته) بشوند بطوریکه مواد شیمیایی برای شستشو دهنده شیمیایی به ولوها آسیب نرسانند .

7.                                                                      بعد از تائید اینکه (PI – io4A) Pressure gavge  به طور صحیح برروی Steam drum  نصب شده است ، آنگاه Pressure gavge  مربوط به isolating valve ½" Gl – cos را باز می کنیم .

8.                                                                      ولوهای ونت به هوای درام بخار وسوپر هیتر در طول خشک کردن باز می گذاریم (¾" Gl –cos , ¾" Gl –c15 thermometer)

9.                                                                      بطور موقت دماسنجی برروی manhole درام بخار با بتونه زدن ( whi4 putty) متصل می کنیم، بطوریکه برای اندازه گیری نرخ تغییرات دمای آب مورد استفاده قرار بگیرد .

10. چک کردن level gavge درام آب که در مکان صحیح نصب شده باشد وبه طرز صحیح کارکند وهمچنین چک کردن اینکه در هنگام انبساط درام مشکلی ایجاد نکند .

11. چک کردن اتصالات level gavge ها و drain ها که به طور صحیح تجهیز شده باشند .

12. چک کردن صحت لاین هایBlow down Continuous و لاین های نمونه گیری Steam drum  ولاین های تزریق شیمیایی اطمینان حاصل کنید. بازبودن وبسته بودن هر یک از داده ها را بررسی کرده وهمچنین طرز استفاده از آن توسط مهندس سازنده توضیح داده بشود. تمام خطوط غیر ضروری می بایست ایزوله بگردد .

13. محتویات داخل درام می بایست در حین شستشوی شیمیایی به بیرون از درام فرستاده بشود. اگر این رسوبات زنگ آهن باشد می بایست از انتهای Steam drum  خارج گردد. در این مورد آنها تشکیل کلوخه داده وتوسط آب بویلر حمل شده ومی تواند مانع ورود آب به داخل tubeها بگردد .

14. تمام محلول های شیمیایی باید از داخل Manhole  درام بخار قبل از شستشوی شیمیایی بویلر خورانده شود. مواد شیمیایی برای شستشوی شیمیایی (boiling out) در جدول (1.3.3 و 1.3.2 و 1.3.1 و 1.3) توصیف داده شده اند.                                                                                                        

A) برای کارکردن با مواد شیمیایی ، گذاشتن یک عینک glasses ، دستکش لاستیکی و لباس کار به خاطر محافظت پوست وبدن لازم است. مخصوصا برای مراقبت از ریختن تصادفی به چشم ها واجب است . . .

B) هرگز از تجهیزات پاششی شیمیایی (Chemical injection) جهت تزریق به بویلر استفاده نکنید. زیرا که محلول با غلظت بالا ممکن است که در درون سیستم ته نشین بگردد .

C) مواد شیمیایی را باید در مخازن از جنس Steel با آب گرم در حدود 5 الی 10 دقیقه حل کرد. اول آب در درام باید 250mm زیر Manhole درام باشد ، وقتی که محلول شیمیایی پاشیده می شود. درپوش Manhole را می بندیم و آب را تا زمانیکه به سطح نرمال برسیم وارد می کنیم .

15. فشار مورد نیاز برای شستشوی شیمیایی ( Alkaline) باید به اندازه کافی بالا باشد تا آب را در سرتاسر بویلر بگرداند وهمچنین دما نیز باید به اندازه کافی بالا باشد تا Vegtable oil جلبک های نفتی یا animal oil  (موجودات ذره بینی نفتی) را صابونی بکند (روان سازی بکند). میزان فشار 19 barg جهت دستیابی به این پروسه در بویلر لازم است.

16. سرعت افزایش دمای آب بویلر باید کمتر ازc280 در هر ساعت (c280) حفظ بگردد.فشار Steam drum که وابسته به دمای بخار اشباع می باشد ، به جای ترموتر برای اندازه گیری ریت افزایشی افزایش دما قابل استفاده است.

17. نگه داشتن کوره در شرایط خوب اشتعال ضروری است.

 18. وقتی که فشار در حال افزایش است باید سطح نرمال آب در درام حفظ بشود. بالا رفتن سطح نرمال آب یا پایین آمدن سطح نرمال آب ، به تغییرات شرایط در هنگام افزایش فشار وابسته است. وقتی که level (سطح) به بالاترین سطح ممکن افزایش یابد یا به پایین ترین سطح کاهش یابد، این سطح باید بوسیله blow down یا وارد کردن آب کنترل شود. اگر متوجه شرایط غیر معمول شویم ، سیستم احتراق (اشتعال) را متوقف کرده وجهت بر طرف کردن علت این شرایط به بررسی شرایط غیر معمول می کنیم.

    19. بعد از اینکه فشار درام به barg 18.5 می رسد، آن شرایط فشارها باید برای چند ساعت ثابت نگه داشته شود تا بواسطه آنالیز کردن معین بشود که هیچ اثری از نفت در آب وجود ندارد. به همین سبب هیچ امکانی برای تست کردن آب بویلر وجود ندارد، فشار بویلر باید 6 ساعت نگه داشته شود.

   20. چرخه سیال در بویلر در طول شستشو یک چرخه اتوماتیک در طول فرایند است به این که سطح مقطع Down comer بزرگتر از سطح مقطع Riser ها هستند. بنابراین آب تمایل دارد از طریقDown comer ها جریان پیدا کند و در این حالت ، تمیز کاری شیمیایی Riser ها به طور موثر به دلیل فقدان عبور سیال شیمیایی موثر نخواهد بود. بنابراین در چنین وضعیتی برای توزیع آب به طور یکسان در Down comer ها و Riser ها می بایست سطح مقطع Down comer ها را با نصب صفحات موقتی کاهش داد، که با این عمل سطح مقطع Down comer مساوی یا کمتر از سطح مقطع Riser ها خواهد شد.

21. برای محافظت از تجهیزات درونی شیرهای اطمینان در برابر محلول شیمیایی ، شیرهای اطمینان می بایست باز شوند و flange آنها نیز می بایست blind (بسته) گردد .

2 .3 .1 .6 دستورالعمل

1.     مواد شیمیایی در درون یک مخزن همزن دار با آب مخلوط می گردند ودر آب حل می شوند واین محلول می بایست از طریق manhole درام به درون بویلر ریخته بشود .

2.     بعد از احتراق می بایست جهت خشک شدن کامل( Refractory عایق نسوز) در حدود 8-5 ساعت ومیزان شعله آتش می بایست پایین نگه داشته شود ودر این حالت شستشوی شیمیایی به طور مداوم صورت خواهد پذیرفت.

3.     نرخ افزایش دمای آب بویلر می بایست c280 در هر ساعت باشد. یک burner (پایین تر) می بایست برای نگه داشتن همان نرخ آتش سوزی (سوختن) مورد استفاده قرار گیرد .

4.     هنگامی که فشار افزایش می یابد، سطح آب در داخل Steam Drum می بایست در حالت NWL (نرمال) قرار داشته باشد. (NWL : 38– میلی متر پایین تراز خط مرکزی Steam Drum)

5.     وقتی فشار بویلر افزایش یافت، ولوهای Drnin ولوهای vent می بایست براساس جدول زیر عمل بشوند.

فشار درام

شیرها

19

10

1.5

خشک کردن

Bar gavge

Bar gavge

Bar gavge

کاملا بسته

کاملا باز

Air Vent Valve of Steam Drum

[2*¾" GL – cos]

2دور باز

کاملا باز

Main Steam Start up vent valve

[42mov – 110 A]

1دور باز

2دور باز

کاملا باز

SH.Header drain valves

[8*¾" G A – CIS]


1.     زمانی که خشک کردن ومتعاقبا شستشوی شیمیایی پایان یافت، مقدار زیادی حرارت در داخل کوره باقی خواهد ماند. نتیجتا می بایست از سرد سازی سریع بویلر اجتناب کرد. درب های دسترسی و ورودی به بویلر می بایست تا قبل از اینکه دما به اندازه کافی کاهش نیابد، باز نشوند.

2.     آبی که شامل مواد شیمیایی می باشد می بایست دربازه زمانی 8hr در مجراها بچرخش در آید. و می بایست هر ساعت نمونه گیری از چرخه درجهت اندازه گیری مقدار PH صورت بگیرد.

3 .3 .1 .6 مقایسه Jvdgment

1.     آنالیز نمونه آب بویلر

a) محل نمونه گیری

                                      Sampling cooler                                                           Steam Drum

   b) موارد آنالیزی

   PH، میزان ترکیبات نفتی ، یون اسید فسفاتیک (PO4-3 )

   C) دوره نمونه گیری

   مدت شستشوی شیمیایی ..........................................هر 2 ساعت every 2 hours

   مدت شستشوی بویلر..................................................... یک مرتبه شستشو once a washing

 2. بعد از اینکه هیچ اثری از ترکیبات نفتی درآب بویلر بعد از 6hr مشاهده نشد، آنگاه بویلر را   به صورت زیر سرد می سازیم.

a) بویلر را با آب تا نقطه فوقانی gavge glass پرنمائید.

b) ولوهای Drain را ببندید و فن دهنده را خاموش کنید.

c) نرخ دمای خنک کاری آب بویلر نباید بیش از.c 28 باشد.

d) stop valve (42 MOV – 11OA ) می بایست برای دست یابی به نرخ خنک کاری فوق (مورد قبل) تنظیم گردد.

e) زمانی که سطح آب در gavge glass به پایین ترین مقدار خودش رسید ، دوباره بویلر را با آب پر نمائید.

f) وقتی که فشار بویلر به 1 تا 2 bar gavge کاهش پیدا کرد می بایست شیرهای Header سوپرهیت باز گردند.

3. بعد از اینکه بویلر خنک شد ، شستشوی بویلر باید به صورت زیر انجام بشود:

a)     کلیه Drain های بویلر وشیر آنها را می بندیم.

b)    بویلر را دوباره از آب تا انتهای gavge glass پر نمائید. این کار را تا زمانی انجام دهید که دمای قسمت های فشاری زیر  c0 60 باشد.

c)     Drain و Valveهای آنرا باز کنید.

d)    2بار اینکار را با آب انجام دهید.

4. نمونه گیری بکنید ومیزان روغن را در این نمونه ها بررسی بکنید.

5. مقدار هدف نهایی از روغن در آب 1ppm یا کمتراز آن در نمونه گیری نهایی است.

6. همچنین میزان PH را بررسی بکنید. مقدار نهایی PH ، مقدار 10یا کمتر از آن در نمونه گیری نهایی است.

7. معمولا در حدود 2 روز جهت پروسه شستشوی شیمیایی نیاز است.

8. موارد زیر نیز باید بررسی بشود ودر مدت انجام پروسه خشک کردن وشستشوی شیمیایی گزارش آنها تهیه شود.

§             فشار درام

§             سطح آب درام

§             دمای آب درام (دماسنج موقت یا آنی)

§             دمای هوا وگاز

§             Drafe هوا یا گاز

§             دمای آب خوراک (ورودی)

§             مصرف سوخت

§             مصرف آب خوراک

§             فلوی هوا

§             فلوی آب خوراک

§             فشار آب خوراک

§             فشار گاز سوخت

§             برنرهای بکاررفته

§             شرایط بازشدگی ولوهای Drain

   9. پرسنل مورد نظر بویلر

         موقعیت                                                                   تعداد نفرات

§ اپراتورها (اطاق کنترل مرکزی)                                                1

§ مشاور عملیاتی                                                                   1

§ Tender (Auxiliaries & valve handling)                        2

§ Tender (local boiler water level gavge)                     2

§ Boiler water analyzer                                                  1

Level gavge

Feed water control valve local control panel by-pass valve

   10. تلفن بی سیم جهت ارتباطات بهتر


اطاق کنترل
11. دستور العمل بعد از شستشوی شیمیایی

a)          بعد از شستشوی بویلر ، manhole مربوط به [Water drum , steam drum] را باز کرده وداخل drum را بازرسی نمائید. مواد خارجی باقی مانده در داخل درام باید پاک شده وباید بوسیله دست تمیز بشوند یا بوسیله جهت آب پرفشار تمیز بگردند. مطمئن بشوید هیچ اثری از روغن در سطح داخلی درام وجود نداشته باشد.

b)         بعد از اینکه اطمینان حاصل کردید که داخل درام تمیز است ، اجزاء داخل درام را در جای مناسب نصب کنید و manhole را با استفاده از gasket جدید ببندید.

c)          تست هیدورکسید را در حالت عملیات فشاری نرمال انجام دهید ومطمئن شوید که نشتی ندارید.

d)         سطح آب بویلر را تا حالت NWL [Normal water liquid] Drain کنید.


نکته :

بعد از پایان یافتن شستشوی شیمیایی، باید steam blowing out را انجام بدهید.

به سند زیر مراجعه کنید.

CO33B-K099-113  ..........................................دستور العمل شستن با جریان سریع بخار
 

 

 

 

 

 

 

 

فصل 7

پروسه شستشوي سريع با بخار ( steam flushing)

 

 

 

 

 


پروسه شستشوي سريع با بخار ( steam flushing)

7.1. كليات

 7.1.1 هدف شتشوي سريع با بخار ( steam flushing)

فرآيند خروج بخار با سرعت و فشار زياد ( steam flushing) به خاطر دلايل زير انجام مي‌پذيرد :

‌ـ نيروي drag  ايجاد شده بر روي تجهيزات و لوله‌ها ، بزرگتر يا معادل نيروي است كه در طول عمليات در حالت ماكزيمم load  ايجاد مي‌شود . بنابراين قسمت‌هايي كه در طول blowig steam دچار جابجايي نمي‌شوند در طول عمليات فرمان واحد به هيچ عنوان جابجايي در آنها ايجاد نمي‌شود . از اينرو blowig steam از آسيب‌هاي احتمالي در جريان

‌هاي پايين‌تر سيستم جلوگيري مي‌كند .

ـ شركت حرارتي ايجاد شده در tube  ها به سبب گرمايش سريع tube  و لايه اكسيد شده آن باعث جدا شدن لايه زنگ از روي tube  ها مي‌شود كه اين به دلايل اختلاف در ضريب انبساط حرارتي آنها مي‌باشد .

7.1.2 : Basic policy

فشار blowig steam براي انجام steam flushing بايستي تضمين گردد . از اينرو براي انجام steam flushing نيروي بخار براي راندن مدار خارجي بجا مانده درون لوله بيشتر از نيروي بخار اعمال شده در طول MCR  نيروي اعمال شده بر روي مدار باقي مانده بدون لوله به شيوه زير محاسبه مي‌گردد :

F = P . A . V / 2

F  : نيروي بخار اعمال شده بر روي مواد خارجي باقي مانده در لوله ( N )

A : سطح مقطع مدار خارجي باقي مانده در لوله در جهت جريان ( m2 )

P : وزن مخصوص بخار ( Kg / m3 )

V  : سرعت جريان بخار (m / fee )

فرمان فوق را مي‌توان به صورت زير باز نويسي كرد :

W =  

F = 8 * A * W2 * V/

W  : دي جرمي بخار (kg/sec  )

V : حجم مخصوص بخار (m3/kg)

D : قطر داخلي لوله بخار cm

بنابراين براي نيروي وارد بر سطح كافي است حاصل مقدار w2.v بدست آيد . لازم به توجه است كه در طي هر عمليات blowig steam ضروري است كه شرح نيروي تميز كري (R) محاسبه گردد كه اين مقدار مي‌بايست كلي سطح كه بصورت زير مي‌توان R را بدست آورد :

از طرف ديگر فشار جريان داخل لوله به صورت زير بدست مي‌ايد :

K  : ضريب مقاومت

F  : ضريب استحكاك

L : طول لوله CM

از آنجايي كه k  تقريباض ثابت در طول عمليات فرمان و همچنين blouiyect است از اينرو براي مقايسه p  در طول mcr با op در طول blamiaut به كار مي‌رود به علاوه دررابطه ي بالا دو فريضه براي محاسبه‌ي فشار drum  در نظر گرفته شده است . اول اينكه بخار در طول پروسه blamiaut به صورت اشباع باقي مي‌ماند فرض دوم ان است كه فرآيند stem biamig يك پديده لحظه‌اي است و آشنايي در طول blem aut ثابت باقي مي‌ماند .

در فرآيند stem biamig در فشار مشخص بايستي به آن اطمينان برسيم كه متوسط R در طول پروسه flushing معادل يك يا بزرگتر از يك بوده و همچنين فشارtrum هاي بخار معادل فشار بحراني جهت تخليه به اتمسفر باشد ، از اينرو جريان بخار در طول پروسه stem flushing به سرعت صورت مي‌رسد .
7.2  آماده سازي

قبل از انجام biamiyaut مي‌بايست موارد زير اجرا گردد :

الف ) شتشوي بخاري از جرياني انجام گردد .

ب ) از استحكام كافي suppat هاي لوله موقت در برابر بارهاي ديناميك و استاتيك اطمينان ‌ها شود . براي اين منظور اقدامات لازم را براي جلوگيري گران از حركت و با تفسير شكل در اثر خروج بخار رعايت گردد .

پ ) دو عدد level sase  ، stem drum  مي‌بايست در سرويس باشد .

ت ) مطمئن گرديد كه valve هاي مربوطه در حالت عملياتي فرها باشند (باز يا بسته )

ث‌ ) در طول عمليات blavig aut  ساده شيمياييظرف ( هيدرازين ) براي هرازيابي آب در هيرا استفاده مي‌‌گردد .

ج ) كنترل ولو ، اُرفيس wevs  ، therm  ،  pry nozzles  ، فيلتر و چك و لوله‌هاي داخل مسي steam blowing مي‌بايست باز گردند .

چ ) مي‌بايست sampling pakeg  ايزوله شده ( plug شده و يا لوله‌هاي بستهئ شوند ) و همچنين نازل نمونه‌گيري در طول blawing iut  برداشته شود .

ح ) safty valve بروي هدر مسير اصلي بخار و steam drum  مي‌بايست جدا شد ، و ديگر اتصالات بايستي blind شوند .

خ ) حفظ موقت blawing out  مي‌بايست در مكان مناسب نصب گردد در شكل جريان blawing out  پيشنهادي كه به پيوست ارائه گرديده نشان داده شده است .

د ) زمانيكه پروسه stem flushing براي يك لويلر انجام مي‌پذيرد ، مي‌بايست و لوله‌هاي خطوط بخار ديگر بويلر‌ها روي هدر اصلي بخار بسته باشد .

ذ ) براي cold start up بويلر پروسه start up  و  shut down اجرايي شود ( مدرك شماره 115  ـ k099 ـ c033b )

ر )  هه و لوها برروي خطوط steam blow ont ميبايست در وضعيت مشخص شده در flow diagram نشان داه شده در فصل 3 ـ 1 قرار گيرند .

ز )   بويلر بايستي تا مقدار N . W . L ( 38mw  پايين تر از خط مركزي steam drum  (  پر شود ، اطلاعات بيشتر                 درمدرك  115  ـ k099 - c033b    موجود است .


7.3  پروسه

7.3.1  steam blowing هر رو خط اصلي بخار

الف ) خط اصلي مي‌بايست blind  گردد و خط موقت خروج بخار مي‌بايست در جاي خود نصب و مسير خروجي آن به مكان امن انتقال شود ، به علاوه ولوايزوله dearaitor  (cnb  ـ GA ـ 10‌) مي‌بايست بسته باشد .

ب ) block valae اصلي خط بخار مي‌بايست بسته شود .

پ ) ولو عملياتي steam blowing (0v1  ) بسته باشد و استفاده از جريان bypass( BPV1 ) پيش گرم كرد خط بخار اصلي و خط موقت انجام گيرد .

 ت )   steam drum بولير تا مقدار  N . W . L پر شود .

ث ) به مقدار كافي محلول هيدراز به منظور تنظيم ph آب خوراك بولير در هر نوع محدوده 10 ـ 8   اضلفه گردد .

ج ) فرآيند استارت بويلر طبق مدرك startup g shut- doun  انجام گيرد (شماره115  ـ k099 ـ c033b ) نرخ افزايشي دما مي‌بايست به صورت زير باشد :

 Lihr 1000c         : 280 در  O0c

‍‍‍                : 550c lhr 1000c[


توجه :

قبل از انجام steam blowing اصلي steam blowing اوليه در نصفي از فشار مورد انتضار در steam blowing به منظور اطمينان از نصب صحيح ساپورت‌ها كه براي اين منظور نصب شده‌اند انجام مي‌گيرد . و همچنين اين كار باشد ذرات بزرگ خارجي از اخل خطوط با كمترين انرژي و كمترين آسيب به تجهيزات نصب شده‌اند در ناحيه خروجي لوله steam blowing مي‌شود .


چ ) خاموش كردن Burner  :

پس از افزايش فشار steam drum به مقدار 21 barg براي انجام steam blowing و Burner بايستي خاموش گردد . فشار steam drum و  steam blowing بر اساس شكل 1 انجام مي‌شود .

 ج ) در اين زمان ولو (ov1 ) مي‌بايست در مدت 40s بطور كامل باز شود و در اين حالت بايد تا زمانيكه فشار steam drum در پايان پروسه steam flushing به 13.5 barg برسد . در اين حالت ولو v1 مي‌بايست در مدت 40 s بطور كامل بسته شود ( شكل 1 را ببينيد )

خ ) فشار درام ، بر اساس معيارهاي start  و stop  و فشار طراحي براي خطوط موقت در نظر گرفته شده براي blowing out موقت مطابق جدول يزر است .


فشار درام ( borg  )

خط

21

فشار درام در هنگام شروع Blowaut

13.5

فشار درام در هنگام پايان  Blowaut

53.9

فشار طراحي خطوط موقت  Blowautتوجه :

براساس محاسبات تئوري فشار شروع و پايان steam blowing تأمين مي‌شود . اين مي‌بايست بر اساس دستورالعمل مهندس راه‌اندازي بر طبق شرايط واقعي در سايت تعيين شود .


نرخ باز شدن ولو عملياتي :

                                                         

د ) زمانيكه steam flushing شروع مي‌شود مي‌بايست توجه مخصوص در حفظ سطح آب steam drum انجام دارد ونبايد سطح آب از مقدار N . W .L كاهش يابد .براي حفظ سطح آب بايستي از چسب B . F. W    استفاده كرد .

ذ ) پس از كامل شدن هر پروسه steam flushing مقدار آب از دست رفته به آن داده مي‌شود بنابراين سطح آب به مقدار مطلوب مي‌رسد اين عمل را بارها تكرار مي‌شود تا به نتايج مطلوب مورد نظر برسيم . ( به فصل 4 مراجعه شود .‌)

7.4 steam blowing خط بخار Deae rator

الف ) block valve خط اصلي بخار (  10 GA –c1B) و همچنين ولو bypass انرا ( 1 GL – C1S ) را مي‌بينيم .

ب ) ولو ايزوله deaerator (  10 GA –c1B) را باز كنيد . ولو OV2  مي‌بايست بسته شده باشد و ولو bypass آن ( BPV2) مي‌بايست باز باشد تا خط و همچنين خطوط موقت WAMUP شوند .

پ ) ولوهاي ايزوله كنترل ولو ( 24 GA – AOF F10GA – AOF) 42 – PCV – 774  مي‌بايست بسته باشد و baypass ولو 8 GA – AOF  باز باشد . كنترل ولو 42 – PCV – 768  بسته و BY PASS ان باز باشد . 120 – G1 – AOF

ت ) بولير تا مقدار سطح N . W . L `V A,N .

ث ) به مقدار كافي بر اساس منحني WARMUP  نشان داده شده پروسه Stut down g start up  و warmup شود ( شماره C33B – K099-115)

ج ) اضافه کردن مقدار کافی محلول آمین برای تنظیم PH  آب خوراک در گستره 8-10

 چ ) بمحض اينكه فشار steam drum به مقدار نمودار L21.5 burg رسيد ، burner  بايستي خاموش گردد . فشار steamd rum  براي انجام Blowingout  بر اساس شكل 1 انجام مي‌گيرد .

توجه :

قبل از انجام steam blowing اصلي steam blowing از فشار مورد انتظار در steam blowing به منظور اطمينان از نصب صحيح ساپورت‌ها كه براي اين منظور نصب شده‌اند و همچنين زدودن ذرات بزرگ عارجي از داخل خطوط با كمترين انرژي و در نتيجه با كمترين آسيب به تجهيزات نصب شده در ناحيه خروجي لوله steam blowing انجام مي‌گيرد .


ح ) در اين زمان ولو (ov2) steam blowing مي‌بايست در مدت 40s بطور كامل باز شود و در اين حالت بماند زمانيكه فشار steam flushing   به مقدار 14.5 barg كاهش يابد . در اين مرحله ov2  و bvp2  مي‌بايست ظرف مدت 40s بطور كامل بسته شود .

فشار درام ( borg  )

خط

21.5

فشار درام در هنگام شروع Blowaut

14.5

فشار درام در هنگام پايان  Blowaut

53.9

فشار طراحي خطوط موقت  Blowaut

خ ) زمانيكه steam flushing داشت و بنابست سطح اب از مقدار N . W . L  كاهش يابد ، براي حفظ سطح آب بايستي از پمپ‌هاي BFW  استفاده كرد .

7.5 معيارتكميل Blowingout

Blowingout مي‌بايست ادامه يابد تا مقدار لجن باقي مانده و يا رسوب (Scale) در لوله محدوده مجاز عمليات نيز تخريبي سيستم پايين دستي باشد . اولين team blowing بدون صفحه هدف karget - platg انجام مي‌شود . زمان حقيقي براي نصب هدف مي تواند توسط امتحان رنگ stam blowon سنجيده شود . وقتي بخار حداقل پس از 3 بارteam blowng s به رنگ سفيد و شفاف ديده مي‌شود ، مي‌توان صفحه هدف را نصب كرد . پس از اينكه 2 بار نصب صفحه هدف به 2 جواب يكسان در محدوده مناسب رسيديم مي‌توان stam blowing را قطع كرد كه قضاوت پايان stam blowon بر اساس توافق بين supervi sour مشتري ي كميته نظارت دارد كه بر اساس چك ديداري صفحه هدف انجام مي گيرد .

تعدا ذرات

اندازه ذرات

0

>2mm

2

=2mm

4

1mm

6

0.5mm

10

0.2mm
جنس صفحات تست استفاده شده براي قضاوت در مورد تكميل پروسه Blowingout به شرح زير است :

ـ براي چك : صفحه آلومينيوم يا صفحه مسي

ـ براي قضاوت نهايي : صفحه كربن استيل و روكش داده با كروم

جدول زير براي مقايسه شرايط mcr  و stam blowing است :

Boiler MCR load candition

Terminal point

SH.outlet

Drum

Specification of steam unit

140000

140000

136840

Steam flow(w)

42.9

44.9

48.3

barg

Steam press(p)

2

3.4

0

bar

420

443.8

263

Steam Temp(T)

0.07062

0.07012

0.04

SPECIFIC VOL ( )

1384.1×106

1374.4×106

749.0×106

W2.


Boiler steam flushing

Terminal point

SH.outlet

Drum

Boiler steam flushing

74500

74500

74500

Steam flow(w)

0.5

4.8

13.5

barg

Steam press(p)

4.3

8.7

0

bar

1.4286

0.03602

0.14

SPECIFIC VOL ( )

7929.1×106

1999.1×106

777.0×106

W2.


Ratio OF ( W2. )

5.73

1.45

1.04

( W2. ) blowing out/ ( W2. )

MCRفصل 8

هدف :SAFETY VALVE SETTING
 

1 ـ 8 هدف

تنظيم safetyvalve بايد بعد از steam flushing   انجام شود ، در غير اينصورت ممكن است safetyvalve ها بوسيله مواد خارجي مانند زنگ و ... آسيب ببيند . در طول افزايشي فشار بويلر بايد توجه خاصي به انبساط بولير شود و همچنين قسمت‌هاي فشاري از لحاظ نشتي بررسي شود .

2 ـ 8 آماده سازي

1 ـ براي تنظيمات safetyvalve بايد از دو عدد (pi)pressune yauye مناسب و كاليبره شده استفاده شود . يكي از آنها بر روي steam drem  قرار مي‌گيرد و ديگري در محلي كه اپراتورهاي بويلر به آساني بتوانند آن را مشاهده كنند نصب مي‌شود .

2 ـ خط تزريق مواد شيميايي ، خط نمونه‌گيري آب و خط continuos blown بايد بررسي شود كه عمليات تصفيه آب را به صورت نرمال انجام دهيم .

3 ـ مواد شيميايي كه براي بولير استفاده مي‌شود بايد ماد شيميايي فرار مانند هيدرازين باشد .

4 ـ بايد دو عدد lovd garge براي water drum استفاده شود .

5 ـ به منظور انجام عمليات دستي ولو از مكان امن بايد يك طناب به اهرم دستي safetyvalve بسته و سرديگر آنرا به موقعيت كنترلي هدايت كرد .

6 ـ اطمينان حاصل نماييد كه افراد مربوطه به نحوه انجام كار  safetyvalve  و عمليات ulamup طبق نمودار بويلر آشنايي كامل دارند تا افزايش فشار يا دما در طول عمليات به درستي انجام . ( براي مشاهده نمودار warup بويلر به tartup and shaut down procedure of boilw co33b- k099-115 بخشي normal stoutup procedure مراجعه كنيد .

7 ـ از نصب lasket هاي جديد روي درب‌هاي movnhole و در زبندي درب‌هاي مطمئن شويد . در اين صورت مطمئن شويد كه همه درب‌هاي manhole  بولير و duat بسته هستند .

 8 ـ مطمئن شويد بازرسي و تعميرات كامل شده باشد .

9 ـ مطمئن باشد درون بويلر هيچ گونه ابزار آلات با فردي جانمانده باشد .

10 ـ همه تجهيزات ابزار دقيق و سيستم interlock بايد در سرويس باشد .

11 ـ برق تجهيزاتي كه نياز به جريان الكتريسيته دارند را برقرار نمائيد .

12 ـ شيرهاي ستون آب و lovd garge ها را باز كنيد و لوله‌هاي درين lovd garge را باز و بسته كنيد و از سطح آب اطمينان حاصل نمائيد .

13 ـ سيستم كنترلي را در حالت دستي قرار دهيد .

14 ـ از بسته بودن shetoff valve اصلي بخار اطمينان حاصل نمائيد .

15 ـ نيروهاي كافي ، جهت بررسي و ثبت فشار و سطح Steam druqo بايد در دسترس باشند .

16 ـ در طول تنظيم عمليات sofety valve بايد سيستم ارتياط راديوئي فراهم باشد .

17 ـ سيستم ‌هاي و تجهيزات از قبيل تامين آب خوراك ، burner – F-D.Fans براي راه اندازي آماده باشند .

18 ـ sofety valve ها بايد قبل از تنظيم فشار و هماهنگي كه بويلر هيچ فشاري ندارد . بررسي شوند ، بويره مطوئن شويد كه ppooiy و lorwer riuy به آرامي كار مي‌كنند و تست gog برداشته شده است .

3 ـ 8 پر كردن ابتدايی بولير

1 ) از خط آب خوراك ، ولو ورودي 6GA – COB  ولو خروجي 6GA – COB  و كنترل ولو 42 – FCV – 100A ولو ورودي 6 CA – COB ECO باز شود .

2 ) Bypass كنترل ولو خط آب خوراك (4 GL – cob) بسته شود

3 ) ولو (3/4 GL – COS) و ونت هدر (3/4 GL – COS)  باز شود .                                     

یادداشت 1

بايد توجه شود كه در طول پر كردن بولير ، سر زير آب از شيرهاي ونت هدر ECO ، اين ولوها بايد بسته شود .

 


4 ) پر كردن بولير را تا زماني كه سطح آب در درام به LEVD آب در STEAM DRUM برسد ادامه دهيد . ( 75mm زير steam drum ) .
4 ـ 8 دستورالعمل

1 ـ تست فشاري مربوط به fetyvalve ها در زير آمده است :

تست فشاري

موقعيت

شماره ي tag ولو

52.6 barg

Steam Dmm

42-sv-01a601

53.6barg

Steam Drum

42-sv-01a602

47.8 barg

Super heater  خروجي

42-sv-01a603

                            

1 ـ شماره Tag ولوها

2 ـ مطمئن شويد كه ولوهاي عايق شده در مسير اصلي بخار 10GA-CIB بسته باشند .

3 ـ ولو مسير ونت راه اندازي 42-MOV-110A را به همراه ولو عايق شده GA-CIB

4 ـ بويلر را بر طبق مدارك شماره : co33b-koqq-115 دستورالعمل راه اندازي (start up) و از سرويس خارج كردن بويلر (shut down) در سمت : راه اندازي بويلر در حالت سرد .

5 ـ برنر را بر طبق دستور العمل استارت جرقه زدن استارت كنيد ، رجوع شويد به مدارك .

1ـ راهنماي دستورالعمل برنر CO33-F460-012

2 ـ سيستم مديريت و تنظيم عملكرد برنر ( BMS) CO33-F460-002

6 ـ ريت افزايشي دماي اشباع نبايد بيشتر از c/h 28 ‌باشد ( به نمودار افزايش فشار « در اسناد » دستورالعمل start up و shut down « در قسمت « Normal start up» مراجعه كنيد . يك برنر (برنر پاييني ) براي رسيدن به اين ريت افزايشي استفاده كنيد .

يادداشت 2

بر طبق ست فشاري عملكرد safety valve ، بويلر ، مقدار سوخت (fuel gas) براي برنها بايد تنظيم شود بنابراين ريت افزايش مشخصي از دما در اين حالت قابل دستيابي است .يادداشت 3

تمامي safty valve كه در حالت نرمال در بويلر عمل مي كنند . بايستي توجه ويژه اي به انبساط بولير و اگر هيچ نوع انبساط اضافي مشاهده نشود در اين صورت شروع به كاهش فشار درام مي نماييد .


يادداشت 4

تمامي safty valve هايي كه در حالت نرمال در بويلر عمل مي كنند . اول آب موجود در رام بايستي به كمك كنترل ولو F.W در N.W.L ثابت بماند . (42-FCV-100A)


7 ـ شيرهاي درين و شيرهاي مربوط به ونت هوا بايستي كنترل شود توس Documnt به پروشيجر start up and shut down فصل Normal start up of cold boilev هنگامي كه فشار بويلر بالا رفت .

8 ـ وقتي كه اول آب درام به بالاتر از 95mm از حد اول نرمال بالا رفت بايستي blowout شود . هنگامي كه اول آب پايين تر از 75mm نرمال شود آب بايستي اضافه كنيم . اول آب درام نبايستي كمتر از 100mm زير نقطه نرمال شود .

9 ـ هنگامي كه فشار steam dram‌به حدود 1.5 barg رسيد به خاطر شدت بخار عبوري حاصله بايستي ول و نت steam drum (GL-COS 4/3 و ولو نت خط اصلي بخار و ولو ونت سوپرهيتر (GL-C1S 9/3(  بسته شود .

10 ـ در اين مرحله ولو ونت START بايستي باز شود تا شدت جريان افزايش بايد به مقداري كمتر از SSC/h به طوري كه كاملاً پيروي كنوني تنظيمات safty valve .

11 ـ وقتي كه فشار درام به 36barg رسيد اين فشار را به مدت 1 ساعت حفظ كرده و boiler expansion چك مي كنيم

12 ـ در مرحله تنظيمات sahty valve و 42-sv-01abol .

Safty valve‌هاي 42-sv-01abo2 و 42-sv-01a603 بايستي به طور محكم ثابت شوند توسط gaq‌براي جلوگيري از تركيدن .

13 ـ saety valve , hand blow بايد در موقعي كه فشار steam – drum به 40baty مي رسد انجام شود .

14 ـ بعد از hand blowing  كردن safty valve شماره :42-sv-01a601 فشار را تا مقدار set paint آن افزايش دهيد

15 ـ به محض اينكه safety valve شماره 42-sv-01a601 عمل كردن MOV مربوط به silencer باز كنيد و همچنين ميزان سوخت را به مقدار پايين آمده فشار بخارها كمتر از valve ,set ,safety‌) را كاهش دهيد .

16 ـ هنگامي كه safety valve شماره 42-sv-01a601 تنظيم مي شود ، فشار مبوط steam drum به وسيله تنظيم valve روي مسير silencer و يا تنظيم مقدار fulegas در حدود 10bar بايد نگه داشته شود .

17 ـ بعد از set كردن safety valve فشار steam drum به مقدار كمي افزايش دهيد .

18 ـ پس safety valve بايد بسيار محكم به وسيله gag بسته شود تا در هنگام set كردن نقد كد .

19 ـ فشار را افزايش دهيد ، اما در اين زمان ، به منحني افزايش فشار در document (مراحل راه اندازي و از سرويس خارج كردن ، قسمت راه اندازي نرمال مراجعه شود ، سرعت افزايش دماي بخار اشباع بايد در حدود h/c 55 باشد .

20 ـ عمليات 4.11 تا 14/.18 را به منظور set safety valve هاي 42-sv-01a602 و 42-sv-01a603  انجام دهيد .

21 ـ نيت blow down و safety valve متاثر از steam drum است اول درام بايد در مقدار مناسب آن نگه داشته شود  

22 ـ بعد از كامل كردن عمليات SRTCING ، سيستم براي راه اندازي آماده است .


8.5.1 : Attachment : p&I diagram


40 bary

30 bary

10 bary

1.5 bary

0 bary

فشار درام

كاملاً بسته باشد

كاملا باز باشد

ونت مربوط به لاين بخار سوپر هيت و بخار اشباع

2 دور باز باشد .

كاملا باز باشد

كاملا باز باشد

ولو روي (42 – mov – 110 a ) silemeor

2 / 1 دور باز باشد

1 دور باز باشد

2 دور باز باشد

كاملا باز باشد .

Dran ihd inv fohv 3/4 GA – c1s

2 – 5 - 8 ضميمه 2 ، ليست ولوها و وضعيت عملياتي آنها

فصل 9

به سرویس آوردن و از سرویس خارج کردن بویلر:

 

 

 

 

 

 

 

به سرویس آوردن و از سرویس خارج کردن بویلر:

1-9 قبل از راه اندازی موارد زیر را چک کنید.

1- هوای ابزار دقیق

2- توان تجهیزات

3- توان موتور F.D.F

4- آب تغذیه بویلر

5- آب خنک کننده

6- سوخت (گاز طبیعی،بنزین ترکیبات سنگین نفتی ،گاز پالایشگاه)

7- مواد شیمیایی

·       بویلر و مونتاژ کردن

1- تمامی لجن ها و رسوب ها ی موجود در  Steam&water drums را بشوئید .        

و مطمئن شوید هیچگونه تجهیزات و وسایل در درون بویلر جا نگذاشته باشید .

2- چک کنید که آیا تمامی اتصالات دردرون بویلر در جای صحیح نصب شده اند.مواردی از قبیل نبود اتصالات ، لجن درون ورودی ها و خرابی پکینگ ها به خوبی بررسی شود .

3- پکینک های خراب را با پکینگ های جدید جایگزین کنید.از ضخیم بودن پوشش بویلر مطمئن شوید .

4- از تمیز بودن و تنظیمات درون کوره و مسیر گاز مطمئن شوید تمامی پوشش ها را برای تمیز کاری باز و بسته کنید و مطمئن شوید در شرایط خوبی است .

5- مطمئن شوید تمامی در های ورودی و خروجی بسته باشد .

6- بویلر ،اتصالات انبساطی و ساپورت های آن را چک کنید. ومطمئن شوید اتصالات حرارتی گیر نخواهند کرد .

7- مطمئن شوید که شیر های اطمینان خالی از آب باران ودیگر مواد باشند.مطمئن شوید که متوقف کننده ها و سطوح پوشش دهنده که برای تست هیدرولیکی استفاده شده جدا شده باشند .

8- در مواردی که به علت نشستن رسوب بر روی  ولو درین روی واتر درام به طور کامل باز وبسته نمی شود مقداری شیر را باز کرده و سپس آن را به طور کامل ببندید .

 تائید کنید که تمامی valve ها از قبیل valve آب تغذیه ،valve های بخار و valve های درین

در جهت مناسب و صحیح نصب شده باشند .2-1-9 موارد اضطراری

- سیستم آب تغذیه 

1- پمپ های آب تغذیه بویلر

چک کنید که آن پمپ ها بر طبق دستورالعمل که بوسیله سازنده پمپ ها تهیه شده باشند .

2- لوله کشی آب تغذیه

A- root valve  ها تجهیزات اندازه گیری را باز کنید .

B-valve  های ورودی و خروجی را باز کنیدvalve  بای پس کنترل valve  آب تغذیه را ببندید . (42-FCV100A)

C-valve   های تخلیه را ببندید . 

- لوله کشی بخار:

1- root valve های تجهیزات اندازه گیری را باز کنید .

2- valve های تخلیه را ببندید .

3- valve ورودی steam traps را باز کنید(بای پس آن را ببندبد)

4- steam trapها را بازرسی کنید .

واحد مشعل ها :

مطمئن شوید که مشعل ها منطبق بر دستور العمل هایی که توسط سازنده ارائه شده است باشد .

1.     محفظه مشعل ها، burner های جرقه زن و شعله بین ها را بازرسی کنید .

2.     پنل برق را بررسی کنید و مطمئن شوید که منبع الکتریسیته فراهم است .

-  کانال هوا،ونچوری ،کانال گاز ودود کش

1-                       Root valve های تجهیزات اندازه گیری را باز کنید .

2-                      از نبود هیچ انسانی در کانال گاز وهوا مطمئن شوید و تمامی درهای ورودی آن را ببندید .

3-                      اتصالات انبساطی مربوط به کانال هوا وگاز را بازرسی کنید .
Silencer& F.D.F - 

چک کنید که F.D.F  بر طبق دستورالعمل های ی که توسط سازنده آن ارائه شده است باشد .

1.     مطمئن شوید که مواد خارجی از قبیل کاغذ و غیره به توری ورودی F.D.F نچسبیده باشد .

2.     مطمئن شوید که مخزن روغن روانکاری به اندازه کافی پر شده است .

3.     پره ورودی و واحد کنترل آن را بازرسی کنید .

4.     داخل  fan را بازرسی کنید .

-  تجهیزات تغذیه شیمیایی (این موارد توسط آذراب تهیه نشده است)

چک کنید که تجهیزات تغذیه شیمیایی بر طبق دستورالعمل فراهم شده توسط آذراب باشد .

-  خنک کننده نمونه گیری:

چک کنید که تجهیزات خنک کننده نمونه گیری بر طبق دستورالعمل فراهم شده توسط آذراب باشد .

1.     از برقرار بودن ومهیا بودن آب خنک کننده مطوئن شوید .

2.     Vale  های ایزوله ورودی و خروجی آب خنک کننده را باز کنید .

3.     دبی سنج آب خنک کننده را بازرسی کنید .

4.     Valve های ورودی خنک کننده نمونه گیری را باز کنید .

لوله کشی هوا:

از فراهم بودن هوا با فشار مناسب مطمئن شوید .

موارد دیگر:

1.     صفر مربوط به تجهیز نشان دهنده فشار را زمانی که هیچ فشاری وجود ندارد را چک کنید. از کامل باز بودن  valve های مسدود کننده تجهیز نشان دهنده فشار ومنتقل کننده فشار مطمئن شوید .

2.     موارد اضطراری را به منظور مشاهده حرکت مستقیم ودقیق بچرخانید .

3.     از آزاد کار کردن valve  ها و دمپر ها مطمئن شوید .

- تجهیزات ایمنی:

1.     شعله بین را چک کرده و از عملکرد مناسب مدار الکتریکی اطمینان حاصل نمایید .

2.     لنزهای detecting uv  وشعله بین IR در مواقعی که تیره شده و دوده گرفته تمیز نمایید .

3.     لول ترنسمیتر را برای حالت  حداقل لول آب تست کنید ومطمئن شوید که درست کار می کند.و مطمئن شوید که تفاوت بین عدد خوانده شده بین لول گیج کنترلر اندیکیتور نا چیز است .


4.     عملکرد صحیح  shut-down valve  را چک کنید .

5.     چراغ هشدار دهنده را تست کنید .

6.     مطمئن شوید که تمامی  interlock های ایمنی به درستی کار می کنند .

7.     برای بدست آوردن اطلاعات دقیق تر در مورد تجهیزات اضطراری به دستورالعمل ارائه شده توسط سارنده مراجعه کنید .

2-1-9به سرویس آوردن عادی بویلر سرد

نکات

عملیات

مورد

به جدول عملیات valve  ها مراجعه کنید .

مطمئن شدید که هر valve  در موقعیت مناسب قرار دارد پمپ های آب تغذیه را برای استارت آماده کنید .

سیستم آب تغذیه

مطمئن شوید که هیچ کمی در آنجا نباشد .

تمامی دریچه های آدم رو و درهای ورودی بویلر و کانال هوا و گاز را ببندید .

دریچه ورودی (آدم رو)

در ورودی

به جدول عملیات valve های بویلر مراجعه شو .

Valves

مطمئن شوید که  valve ها بسته نیستند .

مشاهده کنید که آنا valve های اطمینان آماده و سالم هستند .

Valve های اطمینان

بررسی کنید که تجهیزات در سرویس هستند و ایستگاه کنترل در حالت دستی قرار دارد منبع الکتریسیته هوا باید در سرویس باشد .

کنترل ها و تجهیرات

دریچه (سرپوش) ورودی را به طور کامل ببندید .

F.D.FAN

منبع الکتریسیته تجهیزات را در سرویس قرار دهید .

توان الکتریکی

برای پر کردن بویلر از لوله-BW-60-01A2A-A4A1-H" 6 که برای این منظور ساخته شده است استفاده کنید.پر کردن باید تا زمانی که سطح درام به مقدار mm50 پایین تر از سطح نرمال می رسد ادامه دهیددر طول بهره برداری از بویلر پمپهای آب تغذیه برای تامین آب باید مورد استفاده قرار گیرد .

آب خوراک

Valve های تخلیه لول گیج را باز وبسته کنید و سطح آب را بررسی کنید و مطمئن شوید که آب باسرعت به لول گیج بر می گردد .

لول گیج آب

لوله های سوخت را چک کنید مطمئن شوید که هیچ چیز غیر عادی وجود ندارد .

سیستم سوخت

                      


1-2-1-9 :بازرسی وآماده سازی:

بعد از بازرسی های بالا و کامل شدن آماده سازی راه اندازی بویلر بر طبق دستورالعمل زیر صورت می گیرد .

2-2-1-9 :جرقه زدن مشعل ها :

1.     دستورالعمل مشعل ها

2.     سیستم مرتب سازی مشعل ها  

3-2-1-9: افزایش فشار بویلر

نکات

عملیات

مورد

به شکل 1-9 مراجعه شود منحنی افزایش فشار

فشار بویلر را با سرعت پیشنهاد شده افزایش دهید .

سرعت افزایش فشار

جدول علیات valve ها را مشاهده کنید.

تمامی valve  ها را در حالتی که در جدول عملکرد valveها آورده شده قرار دهید .

Valves

 

سطح water dramرا چک کنید    و به بویلر به منظور نرمال ماندت سطح آب داخل water dram آب وارد نمایید .

آب تغذیه
9.1.2.4 :Auxiliary start  

نکات

عملیات

مورد

هنگامی که فشار درام به 10barg رسید لاین اصلی بخار را گرم کنید .

گرم نمودن لاین اصلی بخار

جدول عملیات valve ها را مشاهده کنید

1-                     چک کنید که مرحله  گرم کردن لاین پایان یافته است .

بخار اصلی

2-                     Stop- valve  های اصلی را به طور کامل باز کنید .

به دستورالعمل سازنده F.D.F مراجعه شود

روشن کردن F.D.F

لطفا از انجام هر کدام از دستورات ضروری مطمئن شوید .

5-2-1-9 افزایش بار بویلر:

نکات

عملیات

مورد

به جدول عملیات valve  ها مراجعه شود

به جدول عملیات valve  ها مراجعه شود

Valves

در زمان افزایش بار بویلر بهتر است سطح آب پایین نگه داشته شود زیرا به محض اینکه که بار افزایش می یابدسطح اب نیز بالا می رود .

سطح درام

هنگامی که بار بویلر به MRC30℅ یا بیشتر می رسد و سطح آب ثابت می ماند کنترل آب تغذیه را از حالت دستی به اتوماتیک در آورید .

کنترل آب تغذیه

در هنگام بار پایین بویلر میزان درصد هوای اضافی زیاد است .

1-                     هنگامی که بویلر در حالت manual است ،میزات دبی هوای مورد نیاز از روی درصد O2 خروجی از stack تایین می شود و باید از آن مطمئن شد که میزان O2 در حد مجاز آن باشد .

کنترل جریان هوا

2-                     هنگامی که بار بویلر بهMCR 50℅ رسید valve ورودی F.D.F را به حالت auoto   قرار دهیم .

پس از تغییر حالت دبی هوا و آب از دستی به اتوماتیک کنترل دبی گاز را نیز به حالت اتوماتیک در می آوریم .

کنترل دبی سوخت

1-                     در حالتی که میزان بار بویلرافزایش می یابد دمای بخار خروجی از سوپر هیتر نیز به آرامی افزلیش می یابد ز هنوز valve اسپری آب در حالت دستی است .

کنترل آب سوپر هیتر

2-                     هنگامی که میزان بار بویلر MCR 50℅ رسید و شرایط ثابت شد آب سوپر هیتر را به صورت auto در می آوریم.


بویلر را با پیروی کردن از مراحل نگهداری آن که در بالا ذکر شد می توان در شرایط مناسب عملیاتی حفظ کرد .

نکاتی که در بهره برداری مداوم از بویلر باید به آن توجه داشت عبارت است :

شرایط شعله درون کوره

1.     میزان درصد اکسیژن خروجی ار stack (میران هوای اضافی راندمان را کاهش می دهد)

2.     میزان درصد Co خروجی از stack (میزان زیاد Co خروجی نشان دهنده احتراق ناقص است)

3.     دماوفشار،دبی ، بخار، آب تغذیه ،سوخت ،هوا وگاز های حاصل از احتراق

4.     جریان الکتریکی ،دمای یاتاقان ها ،صدا و ارتعاش مربوط به تجهیزات اضطراری

5.     کیفیت آب تغذیه و آب بویلر (نمونه گیری و تزریق مواد شیمیایی و C.B.D  )

6.     لول درام آب

7.     شرایط تمامی تجهیزات ابزار دقیق

-  به اپراتور های بویلر توصیه می شود که تمامی موارد بالا را هر 4 ساعت یک بار به منظور ثابت نگه داشتن شرایط عملیاتی بویلر ثبت کند. این به اپراتور ها کمک می کند که موارد غیر عادی را بیابد .

-  اپراتورهای بویلر باید شرایط عملیاتی نرمال بویلر را به خاطر بسپارند و در ذهن داشته باشند تا در مواقع مواجه با موارد غیر عادی عملیات مناسب را انجام دهند .

.9.1.3down . normal shutting

9.1.3.1 خارج شدن از حا لت کارکرد بویلر

مورد

عملیات

یادداشت

a.c.c

(i زمانی که بویلراز سرویس خارج شده است،تمامی سیستم کنترل بایستی بصورت اتوماتیکی جهت در دسترس بودن نگه داشته شوند.

f.w.c.

ii) حالت کنترل ها را از کنترل اتوماتیکی به حالت عملکرد دستی تغییر دهید.

s.t.c.

آب بویلر

قبل ازdown shud از آب بویلر نمونه گیری و آنالیز به عمل آید.اگر نیاز بود قبل از اینکه سرویس خارج شود مقادیر مناسب از مواد شیمیایی تزریق شود(به مدت 30 دقیقه)


A.C.C:automatic combustion control کنترل احتراق اتوماتیک                                                  

F.W.C:feed water control کنترل آب خوراک                                                                            

S.T.C :steam temperature control کنترل دمای بخار                                                              

.9.1.3.2 عملیات shut down در بویلر

مورد

عملیات

یادداشت

مشعل(burner )

بویلر را ازسرویس خارج کنید.برای دستیابی به اطلاعات بیشتر رجوع کنید به "راهنمای دستور العمل برنر"

 

شیر(valve)

شیر اصلی مسیر بخار را ببندید(10”GA-C1B)،شیر کنترل مسیر آب اسپری سوپر هیتر را ببندید.قبل از بستن شیرهای اصلی بخار،شیرهای مسیرSTART_UPرا بازکنید                          (6”GA-C1B&42-MOV110A)

جدول "عملیات شیرها"

سطح آب(water level)

سطح آب داخل درام را تا بالاتر از حالت N.M.Lنگه دارید وعملیاتshut downرا انجام دهید

 

F.D.FAN

محفظه ی احتراق را به مدت 5دقیقه پرج کنید.

 


یادداشت:

فورا بعد از shut downبویلر،تیوپ های سوپر هیتر از سمت محفظه ی احتراق بویلر در معرض حرارت تشعشعی قرار خواهند گرفت.

بنابراین،شیرهای ونت حالت start-up را جهت اجتناب از بالا رفتن دمای بخار خروجی از سوپر هیتر از حد مشخص شده ی آن،باز کنید.


پر کردن:(Banking)

در مواردی که قصد استارت بویلررا در حالت داغ آن را دارید،فشار بویلررا با بستن شیرهای درین و شیرهای ونت هوا نگه دارید و نیز دمپر هوای F.D.FANرا ببندید .


.9.1.3.1.کاهش فشار

مورد

عملیات

یادداشت

1.شیر ونت بخار هوا وشیرهای درین

1.شیرهای لاین مسیر عملیاتStart upوشیرهای درین سوپرهیتر را یک به یک وبه موقع خود وبافاصله سازمانی مناسب باز کنید به صورتی که کاهش فشار مسیر با ریت 0/5 bargبردقیقه کاهش یابد

2.Draft

2.برای کاهش بیشتر فشار،پره ی داخل F.D.FANرا جهت تهویه برای نگه داشتن در ریت کاهشی فشار باز کنید

2.Shut downکلی نرمال

3.آب خوراک

3.زمانی که فشار درام کاهش یافت،سطح آب درام باید کاهش یافته باشد.هنگامیکه سطح آب در درام به پایین ترین سطح در گیج رسید،آب خوراک را برای رسیدن به بالاترین سطح درgauge glassتزریق کنید.

4.شیرهای ونت هوا

4.زمانی که فشار درام به 1/5bargرسید شیرهای ونت هوا را باز کنید.


.9.1.4start upدر حالتی که بویلر گرم است:

.9.1.4.1آماده سازی

مورد

عملیات

یادداشت

1.این آیتم هاچک شود:

1.i)سیستم آب خوراک

ii)سیستم سوخت

iii)تجهیزات کمکی

2.آب خوراک

2.بویلر را تا حالتN.W.Lپر کنید

3.گیج سطح اب

3.درین های گیج آب راببندید و اطمینان پیدا کنید که گیج اب،سطح آب رابه درستی نشان می دهد.

4.شیرها

4.رجوع کنید به بخش"شیرهای عملیاتی"یادداشت:

درموردStart upحالت گرم بویلر(زمانی که دمای آب بویلر بیشتر از100درجه سانتی گراد است)باز کردن شیرها در این حالت دقیقأ شبیه startکردن بویلر در حالت سرد است.پیشنهاد می شود که شیرهای درین سوپر هیتر یک بار به صورت کامل باز شود،برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر جهت باز کردن ولوها به نمودار"عملیات شیرهای مسیر بخار"مراجعه شود.


.9.1.4.2جرقه زنی درburner:

برای دست یابی به دستورالعمل جرقه زنی بویلر رجوع شود به راهنمای دستورالعمل در burner.

.9.1.4.3افزایش فشار در بویلر:

مورد

عملیات

یادداشت

شیرها

رجوع کنید به"عملیات باز و بسته کردن شیرها(بخش استارت حالت سرد بویلر)"

ریت افزایش فشار

دقیقأ شبیه حالتstart upسرد بویلر

آب خوراک

سطح آب درام باید در حالتN.W.Lنگه داشته شود

انبساط

شبیه حالتstart upسرد بویلر


تطبیق دماها در مسیر های متداول:

مورد

عملیات

یادداشت

شرایط بخار

شرایط بخاری مورد نیاز برای مسیرهای متداول برحسب مشخصات وخصوصیات آن خواهد بود.

پیش گرم کردن لوله های مسیر اصلی بخار

شبیه حالتstart upسرد بویلر
جدول عملیاتی شیرها (استارت درحالت سرد بویلر)

شماره شیر

قبل ازجرقه زنی

درحالت جت زنی با بخار

فشار درام بخار

فشار درام بخار

فشار درام بخار

لود بویلر در حالت بیشتر ازMCR%

(1.5kg/cm2)

(5kg/cm2)

(10kg/cm2)

(30kg/cm2)

درام

کاملأ باز

کاملأ بسته

¾”GL-C0S

رین های سوپر هیتر

2

1

¾”GL-C1S

کاملأ باز

دور باز

دورباز

نیم دور باز

کاملأ بسته

نت های سوپر هیتر

¾”GL-C1S

کاملأ باز

کاملأ بسته

Stop valveمسیراصلی بخار

کاملأ بسته

10”GA-C1B

رین مسیر اصلی بخار

2 دور باز

¾”GA-C1S

کاملأ باز

کاملأ بسته

ونت مسیرstart up

6”GA-C1B

کاملأ باز

2دور باز

کاملأ بسته

42-MOV-110A

دوزینگ شیمیایی

کاملأ بسته

کاملأ باز

½”GL-C2S

PI-PT-PSHH ON

S/D &main steam

کاملأ باز

½”GL-C0S

¾”GL-C1S

ولو اسپری

بسته

باز

½”GA-C0B

F.W stop valve

6”GA-C0B

کاملأ باز

S/D LT&LS

کاملأ باز

1”GA-C0SL

S/D LG

کاملأ باز

1 ½”GA-C0S

W.C drain

کاملأ بسته

¾”GA-C0S

(B.D)دور ریز

2”GL-C0B

کاملأ بسته

BLR drain

3”YGL-C0B

2”GA-C0B

کاملأ بسته

2”YGL-C0B

1”YGL-C0S


میزان باز شدگی شیرهای اشاره شده در بالا برطبق دستورات مهندس راه انداز و برطبق شرایط عملیات واقعی در سایت انجام می گیرد.

شکل1.water and steam P&ID diagram

9.2  ملاحظات کلی جهت عملیات بویلر

با مراجعه به دستورالعمل بویلر ،آیتم هایی که توسط دستورلعمل و یا مهندسی سازنده بایستی بدرستی پیگیری شود.

9.2.1. بویلر

9.2.1.1 دستورالعمل start upنرمال

1) بویلر بایستی توسط خط (6”-BW-60-01A2A-A4A1-H) تا ارتفاع mm 138بالا تر از حداقل سطح قابل رویت لول گیج (42-LG-102A) پر شود (mm50پایین تر ازسطح نرمال آب در steam-drum) .قبل از استارت،هوای داخل لول گیج های (42-LG-100A) و (42-LG-102A) تخلیه گردد و از بسته شدن آنها اطمینان حاصل شود.سطح آب STEAM DRUM بایستی در طول عملیات START-UP در مقدار سطح نرمال آن نگه داشته شود.

2) در طول عملیات start-up بویلر تا حد امکان می بایست احتراق در محفظه ی کوره بصورت یکنواخت باقی بماند .پروسه عملیات واقعی burner می بایست بر اساس دستورالعمل سازنده بویلرها اجرا شود .

3) اگر burner در حداقل ریت firing باشد (در حدود 10% حداکثر میزان ریت مداوم آن (MCR) و ریت START-UP آن در همان میزان نگه داشته شده بود ) میزان ریت firing متناسب با burner افزایش داده شود .(به نمودار افزایش فشار مراجعه کنید .)  در طول عملیات start-up تغییرات انبساط بویلر در سرتاسر آن انجام می شود ،به همین جهت باید از ایجاد تنش های دمایی بالا اجتناب شود .همچنین بایستی از ایجاد تنش های دمایی در ضخامت پوسته بویلر اجتناب شود.در طول عملیات start-up میزان افزایش دمای آب بویلر محدودیت دارد .این افزایش دما نباید بیشتر ازc/hr˚ 28 برای دمای آب درام تا سقف C˚ 100 و c/hr˚ 55 برای دماهای بالاتر ازC˚ 100 باشد. رجوع شود به :نمودار افزایش فشار

(نمودار 1-1)نمودار افزایش فشار (برای استارت حالت سرد بویلر)


                      


.9.2.1.2. نرمال shut downو پر و سری پر کردن درام بویلر

1)هنگامی که بویلر از سرویس خارج می شود،این نکته مهم است که ریت کاهش دمای آب بویلر شبیه به افزایش دمای آن باشد .

بایستی فرایند احتراق و firing در بویلر به صورت اتوماتیک در میزان ریت کمتر از مقدار firing   در دسترس ،کنترل شود.

2) حداقل میزان ریت firing می بایستی در طول عملیات کنترل اتوماتیک اولیه معین گردد.زمانی که لازم است ریت firing بیشتر کاهش یابد بودلر باید به وسیله ی دستورالعمل کنترل بویلر انجام گیرد .

پمپ آب خوراک زمانی که شیرهای درین بسته شده اند بایستی متوقف شود و دیگر نیازی به نگه داشتن سطح آب درام وجودندارد 3)زمانی که فشار بویلر تا حد 1-1.5bar  کاهش یافت شیرهای درین هدر سوپر هیتر و ونت هوا بایستی باز شوند.در این موردردمای آببویلر نبایستی بالاتر از 120˚c  باشد.

4)اگر بویلر برای مدت یک یا دو روز از سرویس خارج شد بایستی درام بویلر در شرایط پر نگه داشته شود.

جهت ملاحظات بیشتر برای نگه داری بویلر در طول shut down  به سند "از سرویس خارج کردن بویلر "مراجعه شود (Doc.No.c33B-K099-117) .

یادداشت:

“Banking” یاهمان پر کردن بویلر در اینجا به شرایطی اطلاق می شود که بویلر از سرویس خارج شده و کلیه شیرهای درین ان ، شیر های ونت آن و پره داخلی F.D.FAN جهت نگه داشتن فشار آن در حالت بسته قرار دارند. .9.2.1.3. عملیات نرمال:

1)       در طول عملیات نرمال ،این نکته حائز اهمیت است که سطح آب درام در حد نرمال آن نگه داشته شود و کیفیت آب خوراک و آب بویلر به طور مناسب کنترل شود.

2)        حالتN.W.L،38mmزیر خط مرکز درام می باشد

N.W.L،سطحlow درام(نقطه ی آلارم)وسطح پایین تر ازحالتlow(نقطه قطع سوخت )در سند"توصیف سیستم بویلر (Doc.No.c33B-K099-005)نشان داده شده است.

3)مقادیر آب خوراک بایستی بر طبق دستورالعمل کتابچه ی تجهیزات مقادیر آب (DM،دی اریتور و غیره) تنظیم شود و آلوده کننده های آب خوراک و شرایط ان باید در محدوده ی مقادیر نشان داده شده که در سند "آب خوراک بویلر و شرایط آب بویلر"آمده است ،نگه داشته شود .(Doc.No.C33B-K099-120).

4)شرایط اب خوراک می تواند بوسیله ی تزریق شیمیایی و مقادیر دور ریز مداوم (C.B.D) ،کنترل شود .شرایط عملیاتی بدون برقراری مسیر دور ریز مداوم (C.B.D) باشد ،این مقادیر ناخالصی افزایش پیدا کرده و سبب ایجاد رسوب می گردند که سبب پدیده Carry –over (حمل املاح موجود در آب)می شود.به همین دلیل نتیجه می شود که بر قراری مسیر B-D در بویلر جهت از بین بردن و پاک نمودن ذرات املاح و دوغاب های لجن ضروری است .لازم به ذکر است که این مسیر در پایین ترین نقطه از بویلر یعنی در انتهای ماد درام قرار گرفته اند،توجه شود که عملیات دورریز برای مسیر های C.B.D و B.D انجام گیرد.

جهت مطالعه ی بیشتر به سند"آب خوراک بویلر و شرایط آب خوراک"(DOC.NO.C33B-K099-120)مراجعه کنید.

تغییرات ناگهانی دردمای آب خوراک و فلوی آن مطلوب نبوده و باید از آن اجتناب شود.

.9.2.1.4.لول گیچsteam-drum

لول گیج های st.drum دوتاست که یکی در جلوی آن و دیگری در پشت آن قرار گرفته است.این دو تا لول گیج(42-LG-102A)و(42-LG-100A)باید هردو دقیقا مقدار یکسانی را نشان دهند.این در صورتی است که بویلر استارت نشده باشد.اما زمانی که بویلر استارت شد و لود آن بتدریج افزایش یافت،بین دو عدد لول گیج اختلاف سطح لول ایجاد می شود.بصورتی که سطح آب در لول گیج جلو درام پایین تر از مقدار پشت آن نشان می دهد.بنابراین تمامی چک های صورت گرفته جهت تعیین سطح آب در بویلر باید باتوجه به لول گیج جلو St.drum در طول عملیات استارت آن صورت پذیرد.

.9.2.2. سوپر هیترSuper heater

.9.2.2.1. کلیات:

زمانی که سوپر هیتر در معرض گاز با دمای بالا قرار می گیرد،جریان بخار باید همواره در مسیر وجود داشته باشد و این به اندازه ی وجود آب دو بویلر در زمان استارت آن اهمیت دارد. تمتمی بخار تواید شده در بویلر از سوپر هیتر عبور می کند.میزان فلوی بخار موجود در لوله ها از افزایش بی رویه دمای لوله های موجود در بویلر جلوگیری کرده و از بالا رفتن دمای بیش از حد در لوله ها(over heading)جلوگیری به عمل می آورد.

گرمای جذب شده بوسیله سوپرهیتر باید در تمامی عرض بویلر پخش شود.سوپر هیتر به صورت عمودی است،جریان در آن بصورت هم سو است و لوله های آن به شکل U هستند.برای جلو گیری از افت فشار،سوپر هیتر طوری طراحی می شود که بخار در کل لوله های آن بصورت مساوی پخش شود.

اما این توزیع در حالتی که لود بویلر کم است بصورت نامساوی است،البته این توزیع نامساوی فقط در حالت لود پایین اتفاق نمی افتد اما بطور کلیStart-up این توزیع نامتناسب است.

باتوجه به آن چه در بالا گفته شد،در طول عملیاتStart-up به حالت لود پایین باید توزیع بصورت مطلوبی انجام شود.

.9.2.2.2. دستور العمل Start-up نرمال

1.       قبل از انجام غمل جرقه زنی در Burner،چک شود که کلیه شیرهای درین هدر سوپر هیتر شامل سوپر هیتر اولیه و سوپر هیتر ثانویه و لوله های بصورت کا مل باز باشد.

2.       عمل احتراق در طول عملیات Start-up باید جهت نگه داشتن توزیع حرارتتی یکنواخت در طول کوره ی بویلر تنظیم گردد.

3.       از افزایش میزان فلوی بخار در شیر های درین بایستی اجتناب شود،زیرا میزان ناکافی بخار در لوله های سوپر هیتر سبب ایجاد پدیده ی Over heating در لوله های آن می شود.

4.       بنا براین، تقریبا کل بخار تولیدی در بویلر بایستی به صورت جریان (Blowing off) از طریق شیر (42-MOV-110A) خارج گردد،تا زمانی که افزایش تقاضای بخار بیشتر از 10% حالت حداکثر جریان باشد ،عملیات خروج گاز از طریق شیر خروجی و ونت هوا در جدول "عملیات در شیرها "آمده است .

 9.2.2.3 عملیات نرمال

     1.سوپر هیتر در طول عملیات نرمال بویلر نیاز به توجه خاصی ندارد.اما در حالت افزایش دما و انتقال شعله ی بویلر به منطقه ی سوپر هیتر سبب آسیب رساندن بع قالب های ساپورت سوپر هیتر شده و باعث پدیده یOver heating در لوله ها به سبب افزایش بی رویه ی دمای بخار در آن می شود.

    2.شیر های ایمینی سوپر هیتر در فشار پایین تری از فشاری که شیرهای ایمنی درام بویلر باز می شون عمل می کنند.اگر افزایش فشار ناشی ازFiring بیش ازحد(کم شدن مصرف بخار)باشد،شیرهای ایمنی سوپر هیتر ابتدا عمل می کنند.این عمل برای جلوگیری از پدیده ی Over heating در تیوب های سوپر هیتر است،چون در این حالت جریان بخار در تیوب های سوپر هیتر باقی مانده و باعمل خارج ساختن بخار از طریق شیرهای ایمنی در سوپر هیتر لود بویلر قبل از کاهش ریتFiring کاهش می یابد.

.9.2.2.4 Shut- down نرمال

1.       باقی ماندن بخار در سوپر هیتر در طول عملیات Shut-down بسیار مهم است.

2.       وقتی که تقاضای افزایش بخار کمتر از 10%حالتM.C.R شد،شیر ونت اصلی بخار بایستی باز شود تا زمانیکه مقدارFiring به حد نرمال خود برسد.

3.       بعد از اینکه Burnerمتوقف شد ودیگر افزایش حرارتی در بویلر نداشتیم،شیر اطمینان ناگهان به سرعت باز شده و ونت اصلی بخار احتمالا می بندد.

4.       اگر بویلر در شرایط"Banking" نگه داشته شود کلیه شیرهای درین و ونت هوا باید بسته باشد.

5.       اگر نیازی به چک کردن کامل درین های آب بوبلر ویا تعمییرات داخل آن بود،شیر ونت اصلی بخار را به آرامی باز کنید.

ریت کاهش فشار درام نباید از ریت افزایش فشار درام در"نمودار افزایش فشار" تجاوز کند و باید طبق همان نمودار باشد.

باقی ماندن حرارت به تبخیر رطوبت موجود در داخل سطوح تیوبها و هدر ها کمک میکند.

9.3 خرابی های تیوب

خرابی تیوب در فشار بالای بویلر احتمالا سبب خسارت های زیادی به دلایل زیر شود:

مقادیر زیادی از آب از طریق از هم گسیختگی تیوب از دست می رود. برای جبران آب از دست رفته ی بویلر در دمای پایین تر از آنچه که هست از آب جبرانی برای این منظور استفاده می کند.این اختلاف دما سبب ایجاد تنش های دمایی شدید وایجاد نشتی در اتصالهای منبسط شده(expanded joint) می شود.

دیگر تیوب ها به علت از هم گسیختگی وجت شدن آب بخار شده از تیوب های از هم گسیخته شده ممکن استOver heat شوند و نیز سبب از دست رفتن آب در آن شوند.در مواردی که تیوب خراب شود ومقادیر زیادی از آب خوراک جبرانی برای نگه داشتن سطح آب درام تزریق شود، در این هنگام بایستی به سرعتBurner خاموش شده و لود بویلر کاهش یابد(SHUT DOWN) ،F.D.FAN بایستی متوقف شود و بعد از پرج شدن محفظه ی احتراق بویلر از سرویس خارج شود.

پره ی دمپر ورودی F.D.FAN باید بسته شود و بویلر به آرامی سرد شود .اگر خرابی ها مثل نشتی آب بویلر کوچک باشد و سطح آب درام بدون افزایش آب جبرانی قابل نگه داشتن باشد پروسهshut downبویلر بایستی بر طبقNormal shut down آماده در پاراگراف .9.2.2.4.عمل شود.

9.3.2.از دست رفتن آب

9.3.2.1.از دست رفتن آب تدریجی

ممکن است در هر زمانی یک تفاوت سطح آب نرمال در هنگامی که بویلر دارای لود است پیدا شود در این زمان بایستی لود بویلر کاهش یابد و این دلیل تفاوت سطح آب از بین رود .

اگر همچنان این تفاوت سطح بعد از کاهش سطح آب بویلر وجود داشته باشد بویلر بایستی تا زمانی که مشکل بر طرف نشده است بویلر از سرویس خارج شود.

کاهش شدید سطح آب درام زیر سطح نرمال آن تاثیر مهمی روی چرخش آب بویلر می گذارد و ممکن است سبب Over heating و خرابی تیوب ها شود.

9.3.2.2. از دست رفتن ناگهانی آب

در این زمان سریعا احتراق رادر محفظه کوره متوقف ساخته و رأس مطالب بالا را پیش بگیرید.

9.3.2.3. دلایل از دست رفتن آب

1.       تنظیم نا مناسب رگولاتو آب خوراک(Feed Water)  

2.       کاهش ریت پمپ آب خوراک (Feed Water Pump)

3.       تغییر سریع لود بویلر .

4.       نشتی در شدر های Blow Off و یا شیرهای درین یا خرابی در بستن آنها.

5.       نادرست بودن مقدار نشان داده شده ی لول گیج های درام.

6.       خرابی تیوب .

9.3.3. از دست رفتن آتش

شیرهای عایق سوخت درورودی برنر را ببندید.

کوره را به مدت پنج دقیقه با فلوی هوای بیشتر ازM.C.R 25% پرج کنید.

زمانی که دلایل از ذست رفتن آتش پیدا و بر طرف گردید دوباره طبق دستورالعمل Start-up نرمال در پاراگراف 9.2.2.2.جرقه زنی برنر را دوباره انجام دهید.دلایل ازدست رفتن آتش در بویلر می تواند به شرح زیر باشد:

1.       فشار نامناسب سوخت و سیستم پودر سازی بخار(Atomizing Steam) در ورودی BNR .

2.       تنظیم نامناسب سیستم هوای ورودی(عملیات دمپر به روی F.D.Fan یا هوای ورودی به برنر)

3.       متوقف شدن کار F.D.Fan  (.(Trip

4.       خرابی در سیستم Shut-Down .
                     
فصل 10


نگهداری بویلر در حالت خارج از سرویس

taking the boiler out of service
نگهداری بویلر در حالت خارج از سرویسtaking the boiler out of service

10.1کلیات:

اغلب خسارت های خوردگی به یک سیستم بویلر به خاطر نگهداری نامناسب در طول دوره stand by می باشد حتی اگر مدت این دوره چند روز باشد در صورت نگهداری نامناسب و در نظر نگرفتن اقدامات احتیاطی خسارت های اساسیبه سیستم وارد می شود که معمولا خسارت ها غیر قابل برگشت بوده و باعث کاهش قابلیت اطمینان بویلر، افزایش هزینه تعمیرات و نهایتا باعث کاهش طول عمر سیستم میشود.

سه روش کلی برای نگهداری بویلر وجود دارد:

1)                      ایزوله کردن از هوا

2)                      تخلیه آب از بویلر

3)                      نگهداری بویلر پر از آب با PH بالا

پرسه نگهداری بویلر خارج از سرویس برای جلوگیری از خوردگی به شرح زیر می باشد:

با یک هوزدایی موثر و سریع توسط روش های شیمیایی و مکانیکی می توان مقدار خوردگی بویلر را محدود کرد. به دلیل وجود مقدار کم اکسیژن ، حتی زمانیکه بویلر حارج از سرویس است، همین مقدار کم اکسیژن می تواند باعث خوردگی در سیستم شود، از این رو با صرف هزینه و وقت کمتری نسبت به حالت نرمال می توان از خوردگی در سیستم جلوگیری کرد.

توجه 1:

در مورد یک بویلر تازه، توصیه می گردد بطور کامل refractory ، drying out شد وشستشو شیمیایی ( قلیایی ) آن انجام گیرد قبل از آنکه روش های زیر برای حفاظت از یک بویلر بدون استفاده بکار گرفته شود.


اگر بویلر طی یک دوره طولانی از سرویس خارج باشد روش های مناسبی برای محافظت از بویلر وجود دارد.

بسته به اینکه بویلر چه مدتی از سرویس خارج بوده یکی از روش های زیر پیشنهاد می گردد:

1.wet lay up

2.dry lay upبه منظور استفاده مناسب،توصیه های زیر پیشنهاد می گردد:

-در مواردی که مدت از سرویس خارج بودن بویلر خیلی کوتاه باشد(1 یا 2 روز) بویلر می بایست تا بالاترین سطح steam drum level gage توسط خط ورودی آب پر شود.

-در مواردی که مدت از سرویس خارج بودن بویلر نرمال باشد (2 هفته ) بویلر می بایست به طور کامل با آب قلیایی هوازدایی شده که که محتوی 200ppm هیدرازین (N2H4) میباشد پر شود،( wet lay up) در این مورد خط بخار اصلی و قسمت super heater

می بایست با گاز نیتروژن پر شود(dry lay up).

-در مواردی که مدت از سرویس خارج بودن بویلر طولانی باشد (بیش از 2 هفته) بویلر بایستی با گاز نیترروژن یا یک ماده جاذب رطوبت seal شود(dry lay up) در این مورد super heater  و خط اصلی بخار بایستی با گاز نیتروژن به طور کامل seal شود(dry lay up).

به محاسبه حجم مورد نیاز آب یا نیتروژن برای wet lay up یا dry lay up برای هر قسمت از بویلر می توان از مقادیر زیر استفاده کرد:

بویلر:90 ­­­­­­                                   خط اصلی بخار:2.2

قبل از انجام هر یک از روش های فوق،موارد زیر برای احتیاط مد نظر باشد:

در مدتی که بویلر خارج از سرویس است،فشار قسمت ها و سطوح داخلی می بایست هر زمانیکه امکان داشت چک گردد.هر نشان غیر معمولی که مظنون به نقص باشد می با یست بررسی شده و سپس نقایص و دلایل ایجاد آن تصحیح گردد.

-تمامی نشتی ها به محض مشاهده شدن بایستی تعمیر گردد،به خاطر آنکه نشتی های باقی مانده می توانند توسعه یابند.تعمیرات قسمت های بویلر نمی بایست زیر فشار انجام گردد.تعمیرات قسمت های تحت فشار-----------------------------------

­­­­­­­dry lay up 10.2  :

در مواردی که واحد بیش از 2 هفته از سرویس خارج است (مدت طولانی) و یا در حدود 2 هفته (مدت نرمال) dry lay up  بهترین راه حل برای محل برای محافظت بویلر از خوردگی می باشد. مزایای این روش به شرح زیر می باشد:

-  نیاز به آب DM نمی باشد.

-  این روش برای مناطق سردسیر که امکان یخ زدن آب وجود دارد، قابل اطمینان تر است.


Dar lay up به دو دسته تقسیم می شود:

10.2.1- روش مواد جاذب رطوبت

کلیات:

به طور کلی آهک زنده و سیلکاژل برای جذب رطوبت در بویلر استفاده می شود، اما سیلکاژل نسبت نسبت به آهک زنده بهتر عمل می کند زیرا سیلکاژل می تواند توسط حرارت دهی خشک یا احیاء شود بنابراین می تواند برای دفعات متوالی از آن استفاده کرد و علاوه بر آن به دلیل نداشتن خاصیت قلیایی جا به جایی سیلیکاژل ایمن تر می باشد. نمونه ای که از آهک زنده استفاده می شود لایه ای نازک از پودر آهک بر روی درام ایجاد می شود در حالی که سیلیکاژل در حال معلق در درام قرار می گیرد. به صورت تجربی مشخص شده است که به ازای هر هزار کیلوگرم بر ساعت (1000kg/h  ) تولید بخار kg 7 الی kg 10 کیلوگرم آهک زنده مورد نیاز است ( برای بویلرهای پتروشیمی کاویان 980 الی 1400 کیلوگرم آهک زنده مورد نیاز است)، در حالی که سیلکاژل مورد نیاز برای یک متر مکعب فضای داخلی تقریبا 2 کیلوگرم می باشد. برای هر بویلر پتروشیمی کاویان 184 کیلوگرم آهک زنده مورد نیاز است. قرار دادن صفحات آهک زنده یا سیلیکاژل در درام، تمام ورودی ها می بایست مجکم بسته شوند.

پروسه:

بویلر بایستی طبق پروسه shut down بطور کامل از سرویس حارج گردد. پس از آنکه بویلر بطور کامل خنک شد، آب موجود در steam drum و water drum بایستی بطور کامل 

پروسه:

1-بویلر بایستی طبق پروسهshut down به طورکامل از سرویس خارج گردد. پس از آنکه بویلر به طور کامل خنک شده آب موجود در steam drum و water drum بایستی به طور کامل توسط ولو های(YGL-COB & 3″YGL-COB & 2″GA-COB1­″YGL-COS& 2″)تخلیه گردد و ولوهای ونت steam drum (.GL-COS 3/4″(به منظور جلوگیری از وکیوم شدن بویلر باز گردد.وقتی بویلر به طور کامل سرد شد فشار steam drum 2.5 bar guage بویلر بایستی خالی شده و با آب خوراک flush شده،تخلیه شده و تا حد امکان تمیز و خشک شود.

2-manhole های ردام را باز کرده و دمنده هوای پرتابل را به آن وصل می کنیم و هوای داغ را به طور مستقیم به داخل درام میدهیم به طوریکه سطوح داخلی، به خصوص قسمت های پایینی خشک شوند.

3-وقتی شطوح داخلی به طور کامل خشک شد،بایستی صفحات جاذب رطوبت را در steam drum قرار داد (به همان مقادیری که در صفحات قبل سیلیکاژل و آهک زنده اشاره شد)

4-صفحات نباید بیشتراز  ظرفیتشان پر شوند.(بهمنظور جلوگیری از مرطوب شدن صفحات بویلر)

5-به منظور جلوگیری از ورود رطوبت هوا به داخل بویلر می بایست تمامی manhole ها و ورودی ها بسته شوند.

توجه 2

آهک زنده یا سیلیکاژل می بایست هر 3 ماه برای احیا یا جایگزینی چک شود.بایستی از ریخته شدن مواد جاذب داخل درام یا تیوب هایبویلر جلوگیری کرد،زیرا نتیجتا زمانیکه واحد به سررویس گذاسته شود ، باعث مشکل در کنترل غلظت سیلیکا در آب بویلر و بخار می گردد.


-10.2.2روش seal به وسیله گاز نیتروژن

کلیات:

روش seal به وسیله گاز نیتروژن روشی کار آمد است در این روش یکی از نکات مهم این است که فشار گاز نیتروژن به بویلر رابایستی بیشتر از فشار اتمسفر نگه داشت.

پروسه:

پروسه روش seal به وسیله گاز نیتروزن برای خط اصلی بخار و بویلر به شرح زیر می باشد:

توجه3:

قبل از انجام دادن پروسه زیر shut off valve  اصلیGA-CIB10″ وبر روی خط اصلی بخار و By pass آن (1″GL-CIS )می بایست بسته باشد.اگر همه بویلر ها خارج از سرویس باشند،بهتر است shut off valve روی خط بخار مشترک آنها نیز بسته باشد و valve هایث اشاره شده در بالا باز باشند.


1-یک گیج فشار برای رنج فشاری پایین (0-2 bar gauge) می بایست بر روی steam drum فراهم گردد.

2-اگر فشار بویلر بیشتر از 105 bar g شود می بایست فشار بویلر را بر اساس دستورالعمل shut down کاهش داد.

3+-اگر در داخل بویلر هوا وجود دارد،هوا می بایست بوسیله یکی از روش های مناسب زیر از سیستم خارج شود:

4-برنر را روشن کنید و فشار steam drum را تا 1.5 bar g افزایش می یابد و جریان قوی از بخار از ونت های روی steam drum (GL-COS 3/4″)،super heater(GL-C1S″( ،Start up vent(42mov -11OA) خارج می شود،در این لحظه آن ها را می بندیم.

بقیه عملیات بر اساس ایتم ها که بعدا ارائه می گردد انجام میشود.


توجه 4

قبل از انجام موارد ایتم 4 VALVE های ذکر شده در این ایتم باید باز شوند.


5)بویلر توسط آب BFW به طور کامل پر می شود.

توجه 5 :

در روش5 از پر کردن بویلر تا بالاتر از LEVEL GAGE و ورودی محل تزریق نیتروژن (1"GA-COS,1"LCH-COS)بایستی از خروج همه هوا از سیستم توسط ولو های ونت GL-C1S)SUPER HEATER" ( و ولو درین آخر تله بخار نصب شده روی خط اصلی بخارGA-C1S) " ( اطمینان حاصل شود.در زمانیکه درام تا بالا پر شد همه ولو های ذکر شده در بالا می بایست بسته شود.وقتی درام به طور کامل پر شد بقیه عملیات بر اساس ایتم 6 انجام می شود.

 


6)بعد از حذف کامل هوا از سیستم به روش 4 یا 5، ولو های تخلیه روی WATER DRUM (2"YGL-COB,1"YGL-COS,2"GA-COB)

و همچنین ولو درین آخرین تله بخار نصب شده روی خط اصلی بخار( GL-C1S "(  به منظور تخلیه ندریجی آب از سیستم باز شود و به طور همزمان ولول ورودی گاز نیتروژن برای فشار گیری بویلر بایستی باز گردد.

7)وقتی دیدیم از ولول های تخلیه به جای خروج آب ،گاز نیتروژن خارج شده بایستی ولو های تخلیه بسته شوند.

8)وقتی همه سیستم با گاز نیتروژن جایگزین شد بایستی همه ولول ها بسته شوند.

9)حداقل در روز یک بار فشار گاز نیتروژن چک شود.در چند بار فشار بویلر توسط تغییرات دمای سطح بیرونی بویلر تغییر می کند.

10)می بایست فشار نیتروژن در سیستم در حدود 0.5 barg باشد.زمانیکه فشار نیتروژن تا 0.2barg پایین نی آید می بایست توسط شارژ دوباره گاز نیتروژن به سیستم فشار را به 0.5barg برسانیم.


10.3- WET LAY UP  :

WET LAY UP روش ایست که در آن بویلر خارج از سرویس را با آبی که به روش شیمیایی و قلیایی هوازدایی شده پر می شود.

پس از آنکه بویلر Shut down شد می توان مواد شیمیایی را به آن اضافه کرد.

اگر بویلر برای بازرسی تخلیه شده و سپس با آب برای wet lay up پر شود، بویلر به مدت حداقل 5 ساعت تا فشار 1.5barg گرم شده در حالیکه ونت درام GL-COS) "(  و ولو ونت  ( Start upو ولو ونت های Super heater  باز شده تا اکسیژن انحلال یافته خارج گردد.اگر wet lay up برای این بویلر انجام شود،مواد شیمیایی فرارمی بایست استفاده شود.هیدرازین یک ماده شیمیایی فرار است.مقدار آن می بایست 100 تا 200 ppm در آب بویلر باشد  ،در مورد پتروشیمی کاویان هیدرازین تحت محلول 80%(N2H4H2O ).

مواد شیمیایی می بایست به طور کامل با آب مخلوط شوند تا خوردگی در داخل بویلر رخ ندهد.

اگر بویلر در حالت سرد LAY UP شده باشد،می بایست به آرامی Warm up شود تا آب بویلرسیرکوله شود.

پس از پر شدن کامل بویلر با آب BFW توسط خط ورودی آب ،از ولو های ونت بر روی سیستم آب سر ریز می شود.

دراین لحظه می بایست تمامی Valve  های ونت به کامل برای جلوگیری از ورود هوا بسته شود.

غلظت هیدزازین در آب Boiler Feed Water یک بار در دو هفته تست می شود.هیدرازین می بایست به مقدار کافی به سیستم اضافه گردد.اگر سطح آب در Steam Drum کاهش یافت بایستی از خط ورودی به سیستم آب اضافه کرد.در این صورت این ضروری می باشد که ماده شیمیایی به سیستم اضافه گردد.

یک نقطه قابل توجه در نگهداری Wet Lay Up سریع به سرویس آمدن بویلر در این حالت می باشد،اگر چه در این حالت یک احتیاط ضروری است و ان این است که می باست آب اضافی از Steam Drum تا سطح Drum می بایست تخلیه گرددو آب Make up ورودی برای کنترل سطح می باست در نظر گرفته شود.بعد انجام اقدامات فوق می توان بویلر را بر اساس پروسه Start up در سرویس قرار داد.

توجه6:

از آنجایی که خوردگی با فزایش دما زیاد می شود می بایست دمای آب بویلر را تا حد امکان پایین نگه داشت.وقتی بویلر درباره بهسرویس قرار گیرد حجم زیادیBlow Down برای کاهش قلیاییت و اکسیژن به شرایط نرمال در ابتدای کار مورد نیاز است.

 
در مورد روش Wet Lay Up برای بویلر و روش Seal به وسیله گاز نیتروژن نکات زیر به صورت مشترک می باشد:

1) در گام اول ، بویلر تا بالای Level gage پر شود.

2)Valve های ورودی نیتروژن (1"LCH-COS&1"GA-COS) و Valveهای درین Super Heater GL-C1S)"(  و همچنین Valve تخلیه آخرین تله بخار روی خط اصلی بخارGA- C1S)"(  می بایست باز باشند.

3) مطمئن شوید که تمام خطوط بخار و Steam Drum توسط گاز نیتروژن پر شوند.برای اطمینان از دستگاه تست اکسیژن یا شعله ایی که از خروجی Valve های Super Heater GA-C1S)"( و همچنین ولو تخلیه آخرین تله بخار روی خط اصلی بخار GA-C18)"(  چک شود.بعد از چک کردن آنها را ببندید.

4 )تزریق گاز نیتروژن به بویلر را تارسیدن فشار در خط به 0.5barg ادامه دهید.

5) در تین لحظه بویلر به طور کامل تا مقداری با آب پر شده است و مقدار مطلوبی از هیدرازین در آن موجود می باشد.

توجه7:

در ابتدای روش Lay up می بایست سمت محفظه احتراق نیز مورد بازرسی قرار گیرد.

Saet و خاکستر و...می بایست از سطح حذف گردد.سطح Drum ،Tubeها وWater wall tube ها در سمت گاز های احتراق چک کردن خوردگی بازرسی گردد ..

در زمان تمیز کاری خاکستر و Saet در هوای دارای رطوبت بالا باعث جذب رطوبت می شود و این امر باعث تشکیل اسید و در نهایت باعث خوردگی در سطح فلز می شود.

                                                        


فصل 11

"آب خوراک بویلر و شرایط آن"


"آب خوراک بویلر و شرایط آن"

11.1 ملاحظات کلی

عملیات آب خوراک وشراط BFW برعهده واحد بویلر نمی باشد. از این رو واحد بویلر دارای هیچ گونه مسئولیتی برای صدمات ناشی از روغن، گریس،رسوب یا ته نشینی برروی سطح داخلی بویلر یا صدمات ناشی از کف کردن شرایط شیمیمایی آب یا صدمات ناشی از Cousticembrittlement (نوع خاصی ازخوردگی هنگامی که غلظت بالای نمک های آلکالین وجود دارد اتفاق خواهد افتاد که هیدروزن جذب شده از طریق فولاد آهن را آزاد خواهد کرد) خوردگی و تجمعات رسوب را ندارد.

عملیات آب خوراک یک زمینه خیلی تخصصی است وباید بوسیله پرنسل دارای شرایط لازم مدیریت شود.هنگامی که این کار انجام می شود،جلوگیری از embrittlement،خوردگی، تشکیل رسوب وکف از مسئولیت آنها میباشد.

گفته های زیر تنها به عنوان راهنمایی برای اپراتور های واحدهای تولیدبخار توصیف شده است.حدود پیشنهادی ارائه شده،حاصل سالها تجربه هستند که به طور کلی پذیرفته شده اند.بهتراست که سختی آب خوراک به شفر کاهش یابد،برای انکه مقدار لجن های تولید شده در بویلر محدود شود.حتی جایی که سختی در آب خوراک به صفر کاهش یابد یک مقدار اضافی از فسفات باید در بویلر به منظور جلوگیری از تشکیل رسوب در نظر گرفته شود.

بهتر است که اب خوراک دارای PH در حدود10-8باشد PH آب بویلر در محدوده 10.2_2کنترل شود .مقدار کلی روغن(چربی)باید در آب بویلر پایین نگه داشته شود و همچنین کل املاح قلیائیت کل وجامدات معلق در Drumبویلر نباید از مقدار مشخص شده     11.2 Table تجاوز نمایید.

آنالیز محتویات مختلف در آب خوراک یا آب بویلر را باید با بکار بستن روش های استانداردعملی ASTMو آن نوع آبی که توسط واحد تصفیه آب یا آزمایشگاه مشخص می گردد انجام پذیرد.تجمع رسوب در لوله ها انتقال حرارت را کاهش می دهد و منجر به داغ شدن بیش از حد می گردد.هر زمان که امکان دارد قسمت آب واحد تولید بخار می بایست مورد باز بینی قرار گیرد و اگر رسوب گذاری در لوله ها بیش از حد مجاز باشد یک نمونه می بایست به مسئول آزمایشگاه جهت آنالیز تحویل داده شود .مسئول آزمایشگاه ممکن است متعاقبا تغییری در شرایط تصفیه آب پیشنهاد دهد که منجر به پراکنده شدن لخته ها شود.

به طور کلی تولید کننده بخار باید از خوردگی تشکیل رسوب وکف محافظت شود .مواد شیمیایی مورد نیاز برای تصفیه آب بویلر باید به صورت پیوسته و به عنوان تابعی از جریان آب خوراک تزریق شود.تزریق متناوب مواد شیمیایی منجر به شرایط نامناسب آب بویلر می شود وتزریق نکردن مواد شیمیایی میتواند منجر به نقص فنی سیستم شود .

2.11 طبقه بندی مشکلات ناشی از کیفیت آب

شرایط نامناسب مواد شیمیایی میتواند منجر به مشکلاتی در سیستم شود. طبقه بندی کلی این مشکلات بصورت زیر می باشند:

_خوردگی

_تشکیل رسوب

_ انتقال املاح

_تشکیل کف

جزئیات هر یک از موارد بالا توضیح خواهد شد .

جدول 1-11مشکلات تصفیه نامناسب آب و آب بویلر را نشان می دهد.

1.1.2.11خوردگی

موضوع خوردگی در بویلر را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد:

_خوردگی ناشی از اکسیژن محلول

_خوردگی ناشی از مقادیر نامناسب PH آب(بالا یا پایین بودن PH(11.2.1.1 خوردگی ناشی از اکسیژن محلول

برای جلوگیری از خوردگی ناشی از اکسیژن آزاد به عنوان منبع اصلی خوردگی بویلر، حذف کردن اکسیژن محلول در آب خوراک ضروری است. از آنجاییکه حلالیت اکسیژن با افزایش دمای آب کاهش می یابد، عمومی ترین روش برای هوازدایی.........استفاده از یک هوازدای خارجی است که آب از طریق بخار مستقیم تا نقطه جوش گرم می شود که در این نقطه حلالیت اکسیژن محلول و دیگر گازهای حل شده در پایین ترین سطحشان است. هوا زدا های خارجی برای حداکثر PPM0.005 اکسیژن در آب خارجی از آنها و فشار عملیاتی ومقدار کمی اکسیژن حل شده باقی مانده در آن که بوسیله تصفیه شیمیایی جدا می شود ،طراحی شده اند .استفاده از عامل های کاهنده یا اکسیژن زدا بستگی به طراحی واحد و فلسفه تصفیه کلی آب دارد

سولفید سدیم معمول ترین اکسیژن زذا برای اکسیژن زذایی در فشارهای بالای 900PSI می باشد.سولفید سدیم در محل هایی که eco. استفاده می شود معمولابه آب خورک برای جلوگیری از خوردگی ناشی از اکسیژن در eco.اغلب در تانک هوا زدا (Dearator)یا پمپ BFWتزریق می شود.

نکته:

هنگامی که آب  BFWبرای Desuper heating استفاده می شود سولفید سدیم باید از نقطه ای بعد از انشعاب آب  BFW برای Desuper heating به منظور جلوگیری از اضافه شدن جامدات به بخار تزریق کنیم. هنکامی که هیدرازین به عنوان هوا زدا استفاده می شود این پیشگیری نیاز نیست زیرا هیدرازین جامدی بر جای نمیگذارد.

توصیه می گردد که این مواد شیمیایی بطور پیوسته به سیستم تزریق شود و در فشار بالای بویلرها سولفید باقی مانده نباید از8-10PPMبا 5PPMمقدار اضافی بالاتر نرود .مقادیر اضافی سولفید ممکن است منجر به آزاد سازی گازهای تشکیل اسید و در نتیجه خوردگی در سیستم های اولیه بویلر شود . در فشار های عملیاتی 61barوبالاتر هیدرازین بجای سولفید استفاده می کنیم محدوده های فشار بالاتر املاح ناشی از سولفید سدیم می تواند منجر به مشکلات اساسی شود .علاوه بر آن سولفید در فشار های بالاتر بویلر می تواند تجزیه شود و دی اکسید سولفور و سولفید هیدروژن تشکیل داده که هر دوی آنها می تواند منجر به خوردگی در سیستم کندانس برگشتی گردد.


هیدرازین این معایب را در فشارهای بالاتر نداشته واکسیژن حل شده را از طریق واکنش های زیر می تواند حذف کند:

           نیتروژن + آب  اکسیژن+هیدرازین

N H  + O2  2H2O + N2

نکته:

هنگامی که بویلر در سیستم نمی باشد (برای مدت طولانی )باید از خوردگی ناشی از اکسیژن محلول جلوگیری شود.

در این حالت هیدرازین بعنوان اکسیژن زدا استفاده خواهد شد و به آب موجود در سیستم بصورت پراکنده و به نسبت سطح اکسیژن در آب موجود در بویلر تزریق خواهد شد.


2.1.2.11خوردگی ناشی از مقادیر نامناسب PH آب

به منظور جلوگیری از خوردگی در بویلر و حفظ پایداری فیلم ها اکسید اهنPH (در(25c اب بویلر باید در محدوده 9 - 12 باشد ، و این فرایند معمولا از طریق تزریق سولفات سدیم انجام می شود. اگر رسوب بر روی سطح لوله ها تشکیل شود مواد شیمیایی مانند کاستیک ممکن است در روی سطح لوله ها منجرب خوردگی زیادی شود.هنگامی این عمل اتفاق می افتد فیلم محافظ اکسید اهن حذف شده و ممکن است خوردگی با نرخ بالایی اتفاق بیافتد.هنگامی که از سولفات برا ی کنترل قلیایست استفاده می شود(روش کنترل PH فسفات) مقادیر اضافی کاستیک نیاز نیست ولی غلظت بیشتر سولفات برای حفظ مقادیر ph در حوالی محدوده بالا PH(10.2-9.2) و این ممکت است به دلیل حلالیت محدود فسفات منجر به ایحاد مشکلاتی در فشارهای بالا شود.ای روش را برای بویلرهای با ظرفیت بالا و قلیاییت طبیعی بالا در آبBFW نمی توان استفاده کرد.

11.2.2 تشکیل رسوب

بعضی از مواردی که منجر به تشکیل رسوب می شوند به طور چسبنده در آب خوراک وجود دارند و مقداری از انها از طریق واکنش های شیمیایی که در داخل بویلر اتفاق می افتد،تشکیل می شوند مهمترین مواد تشکیل دهنده رسوب که در آب خوراک وجود دارند بی کربنات سولفات های سدیم،منیزیم می باشند.گروه بی کربنات اغلب به عنوان سختی موقت و گروه سولفات ها به عنوان سختی دائم در نظر گرفته می شوند.برای جلوگیری از تشکیل رسوب ویژه در(بویلر های فشار بالا)سختی آب خوراک باید به صفر کاهش یابد.هنگامی که آب خوراک تبخیر می شود یا در جایی که آی معدنی به عنوان آب جبران ساز استفاده می شود این معیار به آسانی قابل دستیابی است به هرحال برای حفاظت در مقایل تشکیل رسوب های کلسیم و منیزیم تسویه آب BFW متمم نیاز است.

برای حفظ سختی کلسیم از سدیم فسفات به اشکال گوناگون و به طور گسترده استفاده میگردد و واکنش صورت گرفته ما بین آنها منجر به تشکیل کلسیم فسفات به عنوان یک سیال غیر لخته ای می شود.

با حفظ قلیاییت مناسب،یون منیزیم یا به صورت منیزیم هیدروکسید یا به صورت منیزیم سیلیکات که هر دو آنها غیر لخته ای هستن خارج خواهد گردید که می توان این ناخالصی ها را با یک تخلیه مداوم یا لحظه ای خارج ساخت و در این مدت اگر قلیائیت خیلی کم شود رسوب منیزیم فسفات تشکیل خواهد شد که یک رسوب لخته ساز می باشد و منجری نشستن رسوب در داخل تجهیزات میگردد.

11.2.3 فرایند انتقال املاح

 عموما،عواملی که باعث انتقال املاح(.....) می شود به چند تقسیم بندی می شود.

-  ترکیباتی به طور مکانیکی همراه با جریان بخار و آب بویلر توسط پدیده همراه.....(.......) خارج می گردد.

-  ترکیباتی که فرار می باشند به استثنای فشارهای بالاتر ترکیباتی که به صورت مکانیکی به همراه جریان خارج می گردند بخش اصلی جامدات و ناخالصی های خارج شونده از بویلر را تشکیل می دهند.

میزان کل انتقال املاح را می توان با در نظر گرفتن نکات زیر کنترل نمود:

-  حفظ غلظت کل جامدات در یک محدوده مجاز در فشار مورد نیاز

-  حذف ترکیبات نفتی(OILY) و مواد عالی

-  کننرل قلیائیت

یون سیلیکا در فشارهای بالا منجر به بروز مشکلاتی خواهد شد زیرا در فشارهای بالا سیلیکا یه درون بخار تبخیر می گردد(در فشار بالاتر ازbar96.5 یک درصد سیلیکا موجود در آب بویلر در بخار وجود خواهد داشت).

می توان با کنترل نمودن غلظت یون سیلیکا در آب بویلر توسط جریان blow down میزان حلالیت یون سیلیکا را توسط جریان بخار کاهش داد

 11.2.4 تشکیل کف

هر ماده ای اگر به میزان کافی در آب بویلر وجود داشته باشد می توان سبب تشکیل کف گردد. زمانی که بخار تولید می گردد مواد جامد موجود در آب بویلر تغلیظ می گردد.

موادی که باعث تشکیل کف می گردند به سه دسته مواد عالی، غیرعالی و مواد حل نشدنی تقسیم می شود.

مواد عالی ممکن است شامل نفت ، پاک کننده ها یا ترکیبات حاصل از تجزیه فاضلاب باشند. مواد غیر عالی معمولا شامل نمک های قلیایی و غیر قلیایی می باشد که در آب بویلر موجود می باشد. ای ترکیبات معمولا نمک های سدیم کلریدها ، سولفات ها ، فسفات ها ، کربنات ها و کاستیک می باشند.مواد حل نشدنی شامل اکسید آهن و ذرات لجن حل نشدنی که از رسوب گزاری یون های منیزیم و کلیسم می باشند.

11.3 جریان blow down آب بویلر

به دلیل تجمع جامداد در آب بویلر در طول فرایند تولید بخار رسوب و لجن می تواند تشکیل شود حتی در زمانی که موتد شیمیایی برای میزان تسویه مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین یک روش استاندارد برای خارج سازی جامداد تغلیظ شده و لجن از آب بویلر استفاده از جریان blow down می باشد. که این جریان به دو بخش تقسیم می گردد:

-  جریان blow down دائم(جریان blow down سطحی)

-  جربان blow down لحظه ای(جریان blow down تحتانی)

11.3.1 جریان blow down دائم

برا ی حفظ میزان ناخالصی های موجود در بویلر در یک محدوده مشخص ، مطلقآ استفاده از جریان blow down ضروری می باشد.جریان blow down مدام تنها روش مورد استفاده می باشد.

جریان blow down مداوم همان گونه که از نام ان پیداست عبارت از خارج سازی مداوم آب غلیظ شده از بویلر جهت کنترل پارامترهای آب بویلر در یک محدوده مشخص شده برای حداقل رساندن پتانسیل تشکیل رسوب ، خوردگی ، انتقال املاح و سایر مشکلات مشخص. مهمترین مواردی را که می بایست توسط جریان blow down محدود نمود عبارت است از:

-  سیلیکا

-  سختی کل آب(TDS)

 _ قلیاییت

به هر حال جریان blow downمنجر به بالا بردن کیفیت آب بویلر می شود اما میزان این جریان میبایست جهت جلوگیری از میزان جریان blow down اضافی که می تواند سبب بروز مشکلاتی در عملکرد بویلرها شود کنترل شود .مفهوم کلی این است که جریان blow down باعث عدم ایجاد رسوب در بویلر می شود. هزینه انرژی از دست رفته آب و مواد شیمیایی می تواند به اندازه هریک از اجزاء بویلر باشد. یک جریان blow down مناسب را می توان با انطباق تغییرات بار بویلر ها تنظیم نمود که در این مدت میزان TDS قلیائیت و یا سیلیکا در یک بازه مناسب حفظ خواهند شد .بهتر است که به صورت مداوم یا بصورت باه های زمانی پی در پی و کوتاه و نه به بصورت بازه های زمانی بلند مدت و غیر متوالی جریان blow down را کنترل نمود .این عمل سبب جلوگیری از نوسان زیاد در میزان TDSو همچنین میزان مواد شیمیایی می شود و میزان مناسبی از جریان blow downبدست خواهد آمد. میزان دبی جریان blow down بر حسب در صد بصورت زیر مشخص گردیده است.

(ws+wb).a=wb.b

Ws.a=wb.(b-a)

Wb/ws= =x

T/hrنرخ تبخیرws:

نرخwb:blow down 

 = نسبت X:blow down

 TDSدر آب خوراکa:

ppmغلظت مجاز در آب b: drum

مثال:اگر آب خوراک شامل ناخالصی های نشان داده شده در جدول زیر باشد مقدار جریان پیوسته Blow xownچقدر است؟

Boiler water Limit value

Boiler feed water value

 

Item

50

0.015

ppm

Silica Sio2

2000

2.5

ppm

Total dissolved solids

300

0.1

ppm

choloride ion cl-


2.3.11جریان Blow Downلحظه ای

به منظور حذف لجن و گل و لای در پایین ترین نقطه بویلر باید از جریانBlow Down استفاده کرد .تعداد دفعات توصیه شده برای Blow Downتحتانی یکار در هر سه ماه است.اگرچه این تعداد دفعات ممکن است بدلیل شرایط نسبی آب تغییر پیدا کند .شیر های Blow Off (شیرهای هدر پایین)در زمانی که بویلر در سرویس است نباید باز شود اگرچه در حالتی که بویلر در شرایطفرایندی که نمیتواند متوقف شود و از سرویس خارج شود خارج کردن لجن و گل و لای از بویلر ضروری است.Blow Down تحتانی ممکن است در شایطی که بویلر در حداقل ظرفیت کار میکند انجام شود و بعنوان بار توربین در نظر گرفته شود. دستورالعمل Blow Down تحتانی در طول عملیات بویلر بصورت زیر است :

الف)سطح آب درwater ….را در حدود سطح نرمال حفظ کنید.

ب)شیرهای درین مرحله اول هدرها را کاملا باز کنید.

ج)شیردرین مرحله دوم هدرها چندین مرتبه با سرعت باز و بسته کنید (2الی 3 ثانیه)

د)شیرهای درین مرحله اول و دوم را بطور کامل ببندید.

11.4 حدود مقادیر آب خوراک و آب بویلر

محدود مقادیر پیشنهادی که آب DMبه عنوان خوراک استفاده میشود به صورت زیر است:


Boiler water

Boiler feed water

Unite

Item

9.2 to 10.2

6.5 - 8.5

-

PH value ( )

-

< 0.02

mg/l

Hardness (as CaCo3)

-

-

mg /l

Oil Content (fat and Oil)

-

0.007Max

mg O2 /l

Dissolved O2

-

-

mg N2H2 /l

Hydrazin N2H2

< 1.02

< 0.02

mg fe /l

Total Iron

-

-

mg /l

Total copper + Iron + Nickel

-

1 Max

mg /l

Total suspended solids

< 0.51

< 0.01

mg cl- /l

chloride ion

80ppm

mg PO43- /l

phosphate ion

< 1.02

< 0.02

mg Sio2 /l

Silica

20ppm

-

ppm

Sulphite ion (SO32-)

-

< 2

Conductivity

-

-

mg caco3 / l

oxygen consumption (pH 4.8) (p-Alkalinity)

-

-

mg caco3 / l

oxygen consumption (pH 4.8) (p-Alkalinity)
11.5 اجزایی که باید چک شود و تعداد دفعات تکرار آنها

frequency of Analysis (minimum)

Item

روزی یک بار

PH value

روزی یک بار

Hardness

ماهی یک بار

Oil content

هفته ای یک بار

Dissolved O2

روزی یک بار

M Alkalinity

روزی یک بار

P Alkalinity

روزی یک بار

Hydrazine N2H2

ماهی یک بار

Total iron fe

ماهی یک بار

Total copper cu

روزی یک بار

Total dissolved solids

روزی یک بار

chloride ion C1-

روزی یک بار

phosphatic acid ion PO43-

هفته ای یک بار

Silica Sio2

روزی یک بار

Sulphite ion (So32-)


 در طول عملیات ابتدایی یک بویلر جدید .افزایش تعداد دفعات آنالیز به منظور تعیین سریع نوع مناسب مواد شیمیایی وتصحیح مقدار مناسب تزریق مواد شیمیایی بر طبق نتایج آنالیز ضروری است.

11.6 مشکلات ناشی از کیفیت آب

 هنگامی که یک بویلر با آب با کیفیت کار می کند مشکلات ناشی از آن شامل خوردگی تشکیل رسوب و انتقال املاح به سمت بویلر ودیگر تجهیزات جانبی آن خواهد بود.جدول 4 مشکلات قابل بررسی ناشی از تصفیه نامناسب آب خوراک وآب بویلر یا آب کندانس شده را نشان می دهد.


جدول 11.4 دلایل اصلی و انواع مشکلات ناشی از کیفیت آب


توضیحات علائم:

علامت               هنگامی که مقدار  PH از محدوده مجاز انحراف داشته باشد علامت سیاه نشان دهنده قابلیت زیاد خوردگی است.

علامت               مقدار زیادPHیا غلظت مواد مضر منجر به مشکلات زیادی میشود .علامت سیاه نشان دهنده پتانسیل بالایی برای رخ دادن مشکلات فرایندی است.


فصل 12

بازرسی،تعمیر و نگهداری
بازرسی،تعمیر و نگهداری

12.1 بازرسی و نگهداری

12.1.1 چک کردن

موارد قابل چک در ادامه لیست شده اند.

برای دستیابی دستورالعمل های عملیاتی به "موارد کمکی"مرجعه کنید.Instruction for axiliaries

12.1.1.1 مواردی که باید روزانه بازرسی شود:

1. شیر لول گیجSteam drum را باز وبسته کنید و اجازه دهید که جریان در درون آن جهت بررسی کردن کارایی درست.برقرار شود.

2. تطابق بین نشانگر موجود در اتاق کنترل و فشان گر روی Steam Drum بررسی نمایید.

3. مقادیر مناسبی از موادشیمیایی و عامل های احیا کننده جهت کنترل کیفیت آب اضافه نمایید.

4. به شرایط احتراق در کوره توجه کنید.

جهت دستیابی به بهبودی مناسب نسبت  را تنظیم نمایید تا از تشکیل دود سیاه جلوگیری شود (بهسوزی).

5. بازرسی روزانه،عملیات و نگهداری را ثبت کنید.

6. شیر Level Switch مربوط بهSteam Drum را بازوبسته کنید،به منظور دستیابی به کارکرد صحیح آن

12.1.1.2 مواردی که باید یکبار در هفته بازرسی شود:

1. از عملکرد Flame Detector اطمینان حاصل نمایید.

2. اطمینان عملکرد صحیح اتوماتیکی سیستم احتراق

12.1.1.3 مواردی که باید یکباره در ماه بازرسی شود:

1. اطمینان از عملکرد صحیح Inter Lock(Safely Device).

توجه:

هنگامی که تجهیزات Inter Lock ،در طول عملیات بویلر بررسی شدند،سوییچ bypass,Inter lock را به طور دستی در حالتoff قرار دهید تا از کارافتادن(trip)  جلوگیری شود بعا از بررسی آنرا به دقت Reset  کنید.


2. اطمینان از کارکردن همه تجهیزات ابزاردقیقی به طور نرمال

3. اطمینان از عدم نشتی Fuel در تمامی نقاط

4. شیر الکترومغناطیس را تمیز کنید و از عملکرد درست آن اطمینان حاصل نمایید.

5. شیشه نمایشگر شیرهای کنترلی را تمیز کنید.

6. عدسی وشیشه Flame Detector را تمیز کنید.

12.1.1.4 مواردی که باید به صورت منظم بررسی گردند:

1. هر دو قسمت درونی و بیرونی بویلر را تمیز نمایید.

2. گلوگاه برنر وrefractory  راتمیز نمایید.

3.  تعویض کردن  packing ، manholeها ، level gauge ها

4. وضعیت register  های برنر را بررسی نمایید.

5. تجهیزات برنر شامل نوک وتفنگی برنر را بررسی نمایید.در صورتی که شرایط احتراق غیرعادی باشد،این موارد را تمیز نمایید.

6. میله های الکترود های Pilot برنر را تمیز کنید.

7.میزان فشار عملیاتی شیرهای اطمینان را بررسی نمایید.

8. ورودی لوله های مرتبط به Level Gauge  ها و ستون های آب را تمیز نمایید.

9. تجهیزاتی مانند فن های دمنده کنترل ولوها و Level lauge هاوغیره را باز کنید و آنها را بررسی نمایید.

10. همه ی ولوها را از نظر نشتی بررسی نمایید. اگر هر یک از آنها نشتی داشته باشد. اتصالات آنها محکم کنید و یا Packing آنها را تعویض نمایید.

11. برای bearing های تجهیزات جانبی از grease وسایر روغن های روانکار استفاده نمایید.

12. تمامی تجهیزات اتوماتیک و تجهیزات ایمنی را بررسی نمایید.

12.1.2 بررسی بویلر

12.1.2.1 موارد عمومی

به محض اینکه بویلر از سرویس خارج گردید بررسی های لازم می بایست بر روی آن صورت گیرد، ابتدا می بایست فرایند تخلیه فشاربویلر صورت گیرد. قبل از ورود به بویلر کوره را به طور کامل با هوا جهت خروج گازهای ازت دار و غیرقابل استعال که ممکن است در محیط وجود داشته باشد،Purege نمایید.

قبل از ورود به بویلر اطمینان حاصل کنید که تمامی ولوهای ورودی بخار وآب به درون بویلر بسته باشند و سپس یک برچسب شامل عبارت "بازنکنید" بر روی آن نصب شود. زمانی انجام عملیات مختلف در داخل Stem Drum  زمانی که می خواهید از لامپهای الکتریکی استفاده کنید.اطمینان حاصل کنید که سیم ان به طور کامل عای شده و دارای سیم تخلیه باشد.

بعد از اینکه بررسی های کامل گردید اطمینان حاصل کنید که تمامی تعمیرات و رفع نقص ها انجام شده باشد.12.1.2.2 بازرسی کلی

12.1.2.2.1 بازرسی داخلی

1. بررسی تشکیل یا عدم تشکیل رسوب بر روی جداره داخلی تیوبها، هدرها و درام ها

2. بررسی میزان چسبندگی رسوب ها بر روی جداره داخلی درام

بررسی میزان سختی، ضخامت و حجم رسوبات تشکیل شده نسبت به موقعیت ها درون بویلر.اطلاعات بدست آورده شده میزان مناسب بودن آب خوراک وتصفیه آب بویلر را مشخص می کند.

3. درون درام بویژه نزدیک سطح نرمال آب را بررسی نمایید و میزان چسبندگی ترکیبات نفتی وچربی را بر روی خوردگی فلز بررسی نمایید.

4.بررسی داخل درام ها از نظر خاک گرفتگی و جابجایی؛بویژه همه سوراخ ها نباید گرفته باشند.

12.1.2.2.2 بازرسی خارجی

1. بازرسی ظاهری جهت اطمینان از حفاظت مناسب درام ها، کوره و ...

2. تعیین ضخامت Refractory  جهت نیاز به تغییرات

3.بررسی گلوگاه برنر به لحاظ مناسب بودن اندازه و زاویه صحیح

4. بازرسی سطح لوله ها از نظر خوردگی،ساییدگی ،ترک خوردگی و... سطوح لوله ها به طور کامل از نظر رسوب وته نشینی باید تمیز شده باشند.

5.بررسی همه hand hole های هدر super heater .اگر هرکدام از آنها نشتی داشته باشد،........... آنها را عوض می کنیم.12.1.2.2.3 ثبت کردن

همه ثبت های بازرسی باید ادامه یابند. این عمل تعیین تغییرات در بویلر را خیلی آسان خواهد کرد. در صورتی که ما بین گزارشات نفتی قبلی و فعلی اختلافی وجود داشته باشد موارد مربوطه باید پیگیری شود.

12.1.3 تمیز کاری شیمیایی

سطح داخلی بویلر باید همیشه تمیز نگهداری شود و به صورت ظرفیت کامل و بالاترین کارائی عمل می کند. به منظور دستیابی به این امر تصفیه آب بویلر در عملیات روزانه توجه شود.

هنگامی که رسوب ها در یک لوله تشکیل می شود برخ هدایت حرارتی کاهش پیدا خواهد کرد و گرمای بیش از حد لوله منجر به تورم و ترکیدن لوله خواهد شد،بویژه هنگامی که لوله های دیواره و نزدیک دیواره در معرض گرمای بالائی قرار می گیرند،تشکیل رسوب زیاد و گرمای بیش از حد خواهند بود.

در حالتی که رسوب در لوله ها تشکیل شده است برای شستشوی شیمیایی، از رسوب تشکیل سده نمونه گرفته و آنالیز رسوب ها بررسی می شود.

هنگامی که بویلر به شرایطی می رسد که نیاز به شستشوی شیمیایی دارد، توصیه می شود از متخصص با تجربه یا مهندس واحد جهت تصفیه شیمیایی مشاوره گرفته شود.

شستشوی شیمیایی نامناسب ممکن است منجر به برداشت غیر م<ثررسوب ها، اغزایش خوردگی در سطح داخلی لوله به علت وجود عامل اسیدی گردد.

توجه:

هنگامی که رسوب در تیوب بویلر بیشتر از 40 mg/ cm2 تشکیل شده باشد،شستشوی شیمیایی انجام می شود.(تشکیل رسوب مجاز40mg /cm2 یا کمتر است.)

 

 

12.2 تعمیرات

12.2.1 موارد عمومی

هنگامی که Bank Tube ها،Screen tube ها یا Super heater tube ها متورم می شوند یا ترک برمی دارند و نیاز به عملکرد بویلر با لوله های آسیب دیده ضروری است لوله ها را Plug کرده و به موارد زیر توجه شود:

1.هنگامی که Screen tube ها Plug می شوند، دمای Super heater افزایش پیدا می یابد.

2. هنگامی که لوله های Screen tube،Plug هستند افت فشار در Super heater افزایش خواهد یافت.

ولی هنگامی که لوله های Wall tube ها(لوله های دیواره کوره ودسته لوله های سمت دیواره) صدمه می بیند،قسمت های آسیب دیده باید با لوله های جدید سریعاً از طریق جوشکاری جایگزین شوند.

12.2.1.2 بستن لوله ها(plug)

روش بستن لوله ها به صورت زیر است:

یک سوراخ کوچک (با قطر بیش از 5 میلی متر) برروی لوله آسیب دیده به منظور جلوگیری از افزایش فشار داخلی لوله آسیب دیده ایجاد کنید. دهانه داخلی لوله آسیب دیده را بوسیله برس سیمی تمیز کنید به منظور آنکه Plug به طور محکم جا گیرد.

3. Plug را در لوله آسیب دیده بوسیله یک چکش قرار دهید.

4. برای اندازه مجدد بویلر باید دلایل ایجاد مشکلات را برطرف کرد.

5. اندازه Plug استفاده شده به قطر لوله بستگی دارد.

نکات:

1.Plug  کردن لوله های آسیب دیده فقط برای Bank Tube ،Screen tube وSuper heater tube  به کار می رود.

2. لوله های آسیب دیده باید در اسرع وقت با لوله های جدید جایگزین شود.


12.2.1.3 جاگزینی expanded tube :

روش جایگزینی expanded tube به صورت زیر است:

1.دهانه لوله انبساط یافته متصل به  steam dram یا water dram را بتراشید.توجه کنید به درام آسیبی نرسد.

2. لوله را به فاصله 25-50 mm از سطح خارجی درام قطع کنید.مواظب باشید به درام آسیبی نرسد.لوله های بریده شده را از بویلر خارج کنید.

3. داخل لوله را گرم کنیدو یایک لایه نقطه جوش در داخل لوله بزنید تا اتصال انبساط یافته آزاد شود.دقت کنید با گرمای شعله برنر درام گرم نشود و اسیبی به ان نرسد.

4. بعد از سرد شدن لوله را از درام بیرون بکشید.

5. سطح سوراخ لوله را با سمباده صیقل دهیدو بررسیکنید که به سطح آسیبی نرسد.

6. یک لوله یدکی با ابعاد لوله ای که باید جایگزین شود آماده کنید و سطوح داخلی وخارجی انتهای ان با سمباده صیقل دهید.

7. لوله را درجای خودش قرار دهید و بوسیله expanded tube آن را expand کنید.

8. تعداد لوله های جایگزین از طریق شرایط و موقعیت لوله های آسیب دیده تعیین می شوند.

9.اطمینان حاصل فرمایید که بعد از اتمام جایگزینی لوله درون لوله از روغن و گرد وخاک عاری باشد.

12.2.1.4 جایگزینی لوله های  water wall :

لوله هایwater wall بویلر دارای فین جوش می باشند. جایگزینی هر یک از لوله های water wall آسیب دیده باید مطابق دستورالعمل زیر صورت گیرد:

1.لوله آسیب دیده . فین را از مناسبترین نقطه ممکن ببرید.

2. دوقسمت هر دو لوله جدید و آسیب دیده را بصورت مورّب ببرید.

3.لوله جدید را به لوله آسیب دیده بوسیله جوش Fit (متصل) کنید.

4. فین را به لوله جدید و لوله های مجاورش جوش دهید و آن را غیر قابل نفوذ کنید.

جزئیات این دستورالعمل در شکل "1-1جایگزینی water wall نشان داده شده است.12.2.2 Tube Expanding

12.2.2.1 موارد عمومی

استفاده صحیح از Expander ها، از اهمیت بسزایی در نصب لوله ها برخوردار است، فرایند Expanding مستلزم استفاده از توان زیادی است. اگر پیش بینی های لازم بعمل نیاید لوله ها و صفحه های لوله ها ممکن است آسیب های زیادی ببیند.

لوله ها باید به اندازه کافی Expand شوند تا از یک طرف مانع نشتی شوند و از طرف دیگر لوله قابلیت Expand  شدن در دفعات بعدی را داشته باشند.

مقدار مناسب نورد لوله باید بوسیله مهندس با تجربه یا یک متخصص قابل اعتماد در ابتدای کار Expanding بررسی شود.


               


12.2.2.2 Expander

یک Expander شامل سه یا پنج Expanding rolls و دو یا سه bellying rolls است که در یک محفظه قرار داده شده اند.یک سنبه نوک تیز در سوراخ وسط محفظه قرار می گیرد. غلتک ها در یک زاویه ای نسبت به محور طولی جسم قرار می گیرد که هنگامی که سنبه نوک تیز در جهت ساعت گرد می چرخد سنبه نوک تیز به اجبار به سمت جلو حرکت می کند.

هنگامی که سنبه به سمت جلو حرکت می کند،غلتک ها نیرویی به سمت بیرون لوله وارد می کنند که لوله را روی نشیمن گاه Expand  می کند. طول غلتک ها باید به اندازه ای باشد تا لوله را درحدود 6 میلی متر از لبه خارجی لوله Expand کنند. Expanderهایی برای هر اندازه و ضخامت لوله و ضخامت نشیمن گاه وجود دارد.

12.2.2.3 نحوه کار کردن با Expander

قبل از اتصال یک لوله به درام،گوشه های آن را گرد کنید تا از ترک های انتهایی لوله هنگام Expanding جلوگیری شود.

انتهای همه لوله ها وصفحه لوله ها باید از هر گونه روغن، رنگ و کثیفی عاری باشد و کاملاًتمیز باشد و با سمباده جلا داده شود تا کاملاًصاف شود. داخل لوله باید همچنین بوسیله سمباده تمیز شود.

لوله باید قبل از زنگ زدن Expand شود.انتهای لوله یا صفحه های لوله را با دستهای آلوده به گریس حمل نکنید.همه ی لوله ها باید در حدود 9 میلی متر در داخل درام قرار گیرد تا فضای کافی برای ایجاد دهانه لوله دردسترس باشد.

لوله باید در این موقعیت تا زمانی که Expand شود نگه داشته شود.

تحت هر شرایطی بهتر است که Expanding ار پایین لوله شروع شود.

عملیات Expanding به صورت زیر است:

1.انتهای همه لوله ها را  Tack-roll کنید.

2. انتهای همه لوله ها را با  Facing tools تنظیم کنید.اگر این فرایند نیاز است بعداز Tack-rollingانجام دهید.

3. انتهای همه ی لوله ها را Pressure-roll کنید.

عملیات Expanding باید به اندازه کافی آرام انجام شود تا از افزایش دما در حین انجام کار جلوگیری شود.روغن گیاهی باید برای روانکاری Expander به جای روغن معدنی استفاده شود.باید توجه شود که از over roll کردن لوله ها جلوگیری شود.حتی اگر نشستی در تست هیدرولیکی رخ دهد بهتر است که لوله ها را به تدریج تحت فرآیند Rolling قرار دهیم تا از over-rolled کردن لوله ها جلوگیری شود و دوباره roll کردن لوله ها امکان پذیر باشد.

لوله های over-rolled شده باید با لوله های جدید جایگزین شود.

12.2.3  Refractory

12.2.3.1 موارد عمومی

Refractory مورد استفاده در بویلر در Document زیر نشان داده شده است.

Brick &cactable work of Boiler C33M – A811- 001/002/003

بعضی از مشکلات Refractory

 در کوره بویلر(مکانیکی،ساختاری و گرمایی)،عبارت است از spelling ,slogging , abrasion

اینها علت های اصلی قابل توجه هستند. بطور خلاصه نقص های Expanding Refractory می توان به صورت spelling , slogging در نظر گرفت. سه نوع معمول spelling  به صورت زیر است:

1.spelling  مکانیکی بعضی اوقات بعنوان pinehing در نظر گرفته می شودو بطور مداوم در کوره بویلر اتفاق نمی افتد. این نوع نقص به طور کلی از طریق مکان نامناسب یا کمبود اتصال expansion مناسب بوجود می آید. از این رو اهمیت دارد که اتصالات expansion در مکان های مناسبی همانگونه که در شکل های قبل نشان داده شده است در نظر گرفته شود.

2. spelling ساختاری بطور مداوم در این نوع از کوره بویلر بوجود نمی آید.این شرایط از طریق slogging و افزایش دمای شعله سرعت می گیرد.

3. spelling دمایی از طریق مقاومت در برابر تغییرات دمایی سریع در refractory بوجود می آید،تشخیص بین spelling دمایی وساختاری مشکل است .شروع سریع(Rapid Start up) ،خنک کردن نامناسب،خشک کردن،تغییرات بار سریع،دلایل اولیه از نقص های این نوع است. پیش بینی های در حین عملیات بویلر می تواند میزان spelling را کاهش دهد.

12.2.3.2 بازرسی Refractory ها

در حالتی که عملیات بویلر متوقف است،bricks  ،castable قسمت  refractory در کوره بویلر باید بازرسی و تعمیرشود هنگامی که نیاز است.نقط قابل بازرسی به صورت زیر استک

1.بازرسی اتصالات expansion ، bricks ، castable

2. بازرسی ترک های جدی و شوراخ های سطح Refractory

3. بازرسی گلوگاه برنر.قطر داخلی آن و زاویه ی سطح داخل آن را ثبت کنید.

4.بازرسی پیچ های Y و V شکل قسمت CastableRefractory که اسیب ندیده باشد و شل نشده باشد.

نکته:

اگر دمای محفظه خارجی بطور محلی در طول عملیات عادی افزایش پیدا کند،بدان معنی است که عایق کاری یا Refractory قسمت عقب بئیلر ممکن است صدمه دیده باشد.از این زو بازرسی و تعمیر سریع ضروری است.


12.2.3.3 تعمیرات Refractory

عرض expansion joint هر brick جایگزین باید 1.6 mmباشد.expansion بهترین سمت brick  باید در قسمت داخلی کوره باشد.

Castoble Refractory مورد استفاده باید با آب تمیز مخلوط شود.هنگام نصب Castable Refractory توصیه های سازنده آن را به دقت اجرا کنید.

این شرط باید برقرار باشد که باید فضایی جهت  انبساط فلز درون Castoble Refractory در نظر گرفته شود به منظور جلوگیری از لنگر انداختن فلز .

استفاده از نوار اصطکاک یا بعضی از مواد قابل احتراق دیگر این هدف را تامین می کند .

CastableRefractory باید به قسمت هایی با expansion joint  های به فاصله 600 mm  از هم وبا استفاده کاغذ قیر اندود با ضخامت 2mm تقسیم شود.عمل خشک کردن باید به مدت 24 ساعت بعد از تنظیم castable انجام شود.همچنین برای انجام عمل خشک کردن به سند به شماره C3313 – K099 -112 مراجعه کنید.

تعمیرات با تعمیرات جزئی باید به محض مشاهده انجام شود. این دستورالعمل از هرگونه صدمات جدی به Refractory و بویلر جلوگیری خواهد کرد.در تعمیرات سطح های brick ذرات سست و سخت را خارج کنید.

هنگام نیاز به تعمیرات سطحی از قبیل مواد spillet ،می توان از هاون به  طریق اسپری کردن یا برس زدن استفاده کرد .

اگر حجم تعمیرات بیشتر از این مقدار باشد،سطح صدمه دیده را باید تعویض کرد.بازرسی و انجام تعمیرات ضروری کوره به افزایش عمر مفید و مشکلات کمتر brick ها و قسمت Refractory کمک خواهد کرد.
/ 0 نظر / 64 بازدید